Pag-asa sa mga may head and neck cancers
WHAT'S UP DOC? ni Dr. Tranquilimo Elicaņo Jr.
Publish Date: [Sunday, June 15, 2003]

(Unang bahagi)

MAAARING gumaling ang cancer kahit ito ay nasa malubhang kalagayan. Sa kaso ng mga may head and neck cancers, mas malaki ang pagkakataong gumaling dahil sa makabagong pamamaraan na isinasagawa ngayon. Isang halimbawa na kung ang isang pasyente ay may glottic carcinoma, maaari itong mapagaling sa pamamagitan ng radiotheraphy na walang deterioration o significant long term damage. Ang iba namang pasyente ay maaaring mapagaling sa pamamagitan ng laryngectomy, maxilletomy, major facial resection, o transposition procedures tulad ng gastric pullup.

Such patients need to be sensitively treated and offered expert care, for example in prosthesis fitment, speech theraphy and stoma care. The remarkable work of skiller speech therapists is often underappreciated, and the teaching of a worthwhile esophageal voice following total laryngectomy is a critically important of follow up care.

Subalit may ibang pasyente na hindi naka-aachieved nito. Kinakailangan ang Blom-Singer voice prosthesis na kinapapalooban ng simple valved na inilalagay sa pharyngeal stoma at nakapagdudulot sa pasyente para sa kanilang speech at pakikipagkomunikasyon. Ang prosthetic replacement ay mahalaga sa mga pasyenteng may depekto sa mukha, gaya ng pagka-deformed ng ilong o maging ang balat sa mukha sa kabila na may makabagong plastic surgical techniques o ang tinatawag na micorvascular anastomosis. (Itutuloy)