Puwede/Maari
can, may
use in stating ability

Kailangan/Dapat
should do
use in stating obligation

STRUCTURE:  Puwede/Maari + ang/ng pronoun + verb (infinitive)

dialog.gif (3207 bytes)

Ano ang dapat gawin ng mga tao sa larawan?

bagyo.jpg (25529 bytes)

 

px_7.gif (8153 bytes)

dialog.gif (3207 bytes)

Ano ang dapat gawin ng mga sumusunod:

1.  May lagnat at ubo ang anak ni Linda

2.  Gutom na gutom na siya

3.  Pagod na siya

4.  Walang almusal ang pamilya

dialog.gif (3207 bytes)

Ano ang puwedeng gawin ng mga sumusunod:

1.  Mga estudyanteng hindi nag-aaral

2.  Mga Pangulo ng mga bansa

3.  Mga Mang-aawit

4.  Mga artista

5.  Mga mayayaman

6.  Mga mahihirap

dialog.gif (3207 bytes)

Punan ang mga blanko sa pangungusap.

1.  Hindi dapat _________ ng kalsada ang mga maliliit na bata kung walang kasama.

2.  May ubo ka. Huwag kang __________ sa gabi. Dapat matulog ka ng walong oras gabi-gabi.

3.  Mahirap ang buhay ngayon.  Dapat ____________ ka sa pera.   Huwag bili nang bili.

4.  Puwede akong ___________ng almusal at hapunan ng mga tao sa bahay.

5. Maaari akong ________ ng mga kuwarto para maayos.

6. Hindi ako puwedeng _________ .  Masakit ang paa ko.

7. Hindi ako maaring _____________ sa doktor.  May trabaho ako ngayon.

8. Puwede kong  ______ ang mga laruan at libro sa sahig para sa parti mamaya.

9. Maaari akong _______________ sa hagdanan.  Magaling na ang paa ko.

10. Puyat ako kagabi.  Kailangan kong ______________nang maaga.

dialog.gif (3207 bytes)

Ilagay ang Pa at Na sa mga sumusunod na pangungusap

1.  Puwedeng kunin ang libro sa laybrari.

a.
b.

2.  Puwedeng lutuin ang mga gulay at karne para sa parti.

a
b

3.  Maaring hingin ng bata ang laruan sa babae.

a.
b.

dialog.gif (3207 bytes)

 Ano ang puwede/maari mong gawin?

Puwede akong magluto ng almusal at hapunan ng mga tao sa bahay.

Maaari akong maglinis ng mga kuwarto para maayos.

Hindi ako puwedeng magluto ng almusal at hapunan ng mga tao sa bahay.

Hindi ako maaring maglinis ng mga kuwarto para maayos.

Puwede kong lutuin ang almusal at hapunan ng mga tao sa bahay.

Maaari kong linisin ang mga kuwarto para maayos.

Hindi ko puwedeng lutuin ang almusal at hapunan ng mga tao sa bahay.

Hindi ko maaaring linisin ang mga kuwarto para maayos.

dialog.gif (3207 bytes)

Sino ang maaring /puwedeng tumulong sa paglilinis ng dagat?

Puwede/Maaari akong magturo sa mga mangingisda ng mabuting paraan ng pangingisda.

Hindi ako puwedeng/maaring magturo.

Maari/Puwede kong bilhan ang mga tao ng bangka.

Hindi ko puwedeng/maaring bilhin ang mga tao ng bangka.

dialog.gif (3207 bytes)

 Ano ang dapat gawin kung may lagnat ka?

Dapat kang/akong kumain ng mga prutas at uminom ng dyus at maraming tubig.

Kailangan kang/akong kumain ng mga prutas at uminom ng dyus at maraming tubig.

dialog.gif (3207 bytes)

IMPORTANT PHRASES/CONVERSATION QUESTIONS:

Kailangan po ba kaming pumunta sa miting bukas?

Dapat bang mag-aral ng mabuti para maging matagumpay?

Maari ba akong pumunta sa Manila sa bakasyon?

Puwede ba akong umalis ng bahay ngayon din?

dialog.gif (3207 bytes)

Write possible statements for the following situations:

1.  You are a travel agent, make a list of advice for travellers to the Middle East and Asia

2.  You are a teacher, advice your students on how to be successful in school.

3.  Make a list of things a parent can do to support their children in school.

4.  You are applying for the following jobs, make a list of things that you can do in relation to the following positions:

a.  Administrative Assistant

b.  Marketing Executive

c.  Teacher

d.  Assistant to the President/CEO