anabnr2.gif (15838 bytes)

Dakila si AMA
Kabayan

real.gif (626 bytes)


TUNAY na dakila ang pagmamahal ng isang ama. May mga katangian ang
mga tatay natin na maipagmamalaki kaninuman.


Mabait - Kabutihan sa pamilya likas na makikita sa mga ama - sa kanyang
pag-iisip, salita at paggawa.

Maunawain - Naiintindihan ng isang butihing ama ang saloobin ng asawa at
mga anak, kahit sa isang sitwasyon na kailangan ang pagpapaliwanag.


Masunurin - Sabi nila under-de-saya raw kapag sumusunod sa asawa. Ang
hindi nila alam, siya ay sumusunod para lang sa ikabubuti ng samahan ng
pamilya.


Masipag - Hindi na kailangang sabihan ang tatay kung paano siya
makatutulong sa kasambahay. Siya ay may sariling pagkukusa at malasakit.

Magalang - Hindi lang sa nakatatanda gumagalang ang mabuting ama. May
respeto siya para sa lahat ng tao, mataas man o mababa.


Mapagmahal - Binibigyan ng mga itay ng atensiyon ang lahat ng mahal niya
sa buhay. Pinupuno niya ng dalisay na pagmamahal ang tahanan.

Masayahin - Kahit anong dami ng problema sa buhay, ang ama ay masaya
pa rin dahil alam niyang ito ay may solusyon. Kaya ang masayahing ama ay
may masaya ring pamilya.

Mapagbigay - Kung meron lang din ang ama, pinupunan niya ang pangangailangan ng pamilya. Masaya siya kung naibibili ng bagong sapatos o damit ang kanyang mga anak.

Matulungin - Hindi lang sa loob ng tahanan nakikita ang pagkamatulungin ng
isang ama. Maging sa hindi ka-pamilyang nangangailangan ay tumutulong
siya - hindi lang sa mga materyal na bagay. Maging sa payo, oras o
espiritwal na ikabubuti ng iba ay handa siyang magbigay.

Masinop - Kahit anong liit o laki ng puwede pang pakinabangan ay kanyang
iipunin upang sa pagdating ng kagi-pitan ay mayroon siyang kukunin.


Pagiging tapat - Lahat ng bagay o oras ay kanyang ipinapaalam pa sa asawa
at maging sa mga anak. Halimbawa, kung gagabihin sa pag-uwi ay
nagsasabi ito upang hindi mag-alala ang mga naghihintay sa kanya.

At higit sa lahat ang butihing ama ay maka-Diyos. Kilala niya ang tunay na
Ama, ang Dakilang Lumikha. Minamarapat ng bawat ama na
magpapasalamat sa mga biyayang tinatanggap sa araw-araw at
ipinapanalangin niyang tuwina na siya rin ay maging mabuting ama sa
kanyang pamilya.

Sana sa araw ng mga ama, sabihin nating "Mahal namin kayo, tatay." Kung
may di-pagkakaunawaan, panahon na para humingi ng tawad. Kung may
dapat linawin o isaayos, mabutihing huwag na itong patagalin. Ipakita ang
pagmamahal. Gawing tunay na makabuluhan at masaya ang pagbati ng
"Happy Fathers' Day!"