anabnr2.gif (15838 bytes)

Basahin ang sanaynay tungkol sa "Talinghaga ng Taga-tinda."
Gamitin ang Matching Game  sa ibaba  para sa matutunan ang mga bagong salita sa sanaysay.   Kung gusto mong pakinggan ang sanaysay, i-klik ang audio.
Pagkatapos basahin ang buong sanaysay, gawin ang email sa ibaba.

 

Talasalitaan

Sanaysay

Pagsusulit

Iba Pang Gawain

anarule.gif (1534 bytes)

Talasalitaan
Matching Game

top

anarule.gif (1534 bytes)

Ang Sanaysay

Ang Talinghaga ng Taga-tinda

DOON PO SA NAYON(06/08/2002) ni Sen.Juan M. Flavier
Pilipino STAR Ngayon

real.gif (626 bytes)

Ang anak ng magsasaka ay masipag at alisto. Nang magtapos
sa high school, ayaw nang magpatuloy ng pag-aaral kaya
naglayas at nagtungo sa bayan para maghanap ng trabaho
kahit tutol ang mga magulang.

Maganda ang kanyang tindig at maamo ang mukha kaya alam
niyang siya ay madaling matatanggap sa trabaho. Isang botika
ang kanyang pinag-aplayan para maging tindero.

Marami ang nakapila sa botika at isa-isang iniinterbiyu ng
may-ari. Nang interbyuhin ang binatilyo ay kaiba ang sagot niya.
‘‘Gusto ko pong magtrabaho sa inyong botika Sir. Marami akong
kaalaman sa pagtitinda ng gamot. Pauunlarin ko ang inyong
botika.’’

Natanggap siya bilang tindero.

Pagkaraan ng tatlong buwan ay pumunta ang binatilyo sa kalapit
na tindahang may telepono at tumawag sa sariling botikang
pinagtatrabahuhan at kinausap ang may-ari.

Nagtanong ang binatilyo, "Kailangan po ba ninyo ng tindero sa
inyong botika?’’

‘‘Hindi na dahil may nakuha na akong tindero,’’ sagot ng may-ari.

‘‘Kamusta naman ang inyong tindero?’’ tanong pa ng binatilyo.

‘‘Aba, masipag, magaling, magalang at mahusay magtinda ng
gamot!

"Salamat po,’’ patapos ng binatilyo.

Takang-taka ang may-ari ng tindahang tinawagan ng binatilyo.
Bago umalis ay tinanong ng may-ari, "Hindi ba’t ikaw ang
nagtatrabaho sa botikang tinawagan mo? Bakit kinausap mo pa
ang may-ari?’’

‘‘Maganda iyong nalalaman ko kung ano ang tingin sa akin ng
aking amo.’’

top

anarule.gif (1534 bytes)

Mga Tanong Tungkol sa Sanaysay

top

anarule.gif (1534 bytes)

Mga iba Pang Gawain

top