anabnr2.gif (15838 bytes)

Mga lugar at kalye sa Maynila

Pag-aralan ang mga larawan sa ibaba.  Gawin ang mga nakatakdang gawain sa ibaba ng bawat larawan.

quiapo.jpg (82476 bytes)

Ito ang lugar na Quiapo sa Maynila.   Magsulat ng isang liham para sa iyong kaibigan tungkol sa lugar na ito.   Ilarawan ang mga kalye, bahay, tindahan at mga taong nakikita sa larawan.   Gamitin din ang pansariling karanasan sa paglalarawan.

dyip.jpg (82756 bytes)

Ito ang sasakyang pampubliko na ginagamit sa Pilipinas.  Tinatawag itong Jeepney o kaya dyip.  Magbigay ng isang patalastas tungkol sa mga kalyeng dinadaanan ng isang dyip.  Gamitin din ang pansariling karanasan tungkol dito.  Kung ikaw ay hindi pa nakakaranas ng pagsakay ng dyip, magtanong sa iba at lumikom ng mga impormasyon tungkol dito.