SALAPI AT KAYAMANAN
(Money and Wealth)


Basahin ang mga sumusunod na "traditional Filipino beliefs." May paniniwala ka rin ba kagaya ng mga Pinoy?


marketscence_gregbolanos_1982.JPG (191706 bytes)
Market Scene
ni Greg Bolanos

anarule.gif (1534 bytes)1. Mga Palatandaan at Mga Pahiwatig (Signs and Omens)

Kapag ang isang tao ay nagbasag ng itlog at nakakita siya ng dalawang dilaw, siya ay
magiging mayaman. (A person who breaks an egg and finds two yolks inside will be
rich.)

Ang puting paruparo ay isang palatandaan ng darating na kayamanan. (A white
butterfly is a sign of impending wealth.)

Ang isang maliit na burol ng langgam sa ilalim ng bahay ay isang palatandaan ng
magandang swerte. (A small anthill under the house is a sign of good fortune.)

Ang isang bahay na madalas pagkumpulan ng mga itim na langgam ay nagpapahiwatig
na ang may-ari ng bahay ay magiging mayaman. (A house frequented by black ants
means that its owner will be rich.)

2. Mga Dapat at Huwag Dapat Gawin (What to Do/Not to Do)

Huwag ilagay ang iyong pitaka o handbag sa sahig, dahil kapag ginawa mo ito, hindi ka
magiging maunlad. (Do not put your purse or handbag down on the floor, or you will not
prosper.)

Huwag na huwag kang magwawalis ng sahig sa gabi, dahil kapag ginawa mo ito
mawawala ang lahat ng iyong kayamanan. (Never sweep the floor at night, or you will
lose all your wealth.)

Ang sinumang nagbabayad ng kanyang utang sa gabi ay magiging mahirap. (Whoever
pays his debts at night will become poor.)

Kapag ikaw ay agad na nakakita ng bulalakaw, magbalot ka ng ilang pera sa isang gilid
ng iyong panyo at maglaro ka ng pustahan, at ikaw ay siguradong mananalo. (As soon
as you see a shooting star, wrap some money in a corner of your handkerchief and play
any game of chance, for you are surely going to win.)

Kapag kumakati ang iyong palad, ibig sabihin ay makakatanggap ka ng maraming pera.
(If your palm itches, it means you will receive a lot of money.)

Kapag ikaw ay nagsuot ng damit at bigla mong napansin na baligtad pala ang iyong
pakakasuot, ibig sabihin ay makakatanggap ka agad ng pera. (After you dress up and
you immediately discover that you wore your dress inside-out, it means that you are
going to receive money shortly.)

Lagi kang maglagay ng barya o pera sa loob ng bag o lagahe. Kapag hindi mo ito
nagastos, ikaw ay magkakaroon ng pera sa buong taon. (Always keep a coin or money
bills inside your bag or suitcase. If you don't spend it, it means you will have money for
the whole year.)

Kapag ikaw ay nakakita ng barya sa daan, kunin mo ito at ilagay sa iyong pitaka o bulsa.
Kapag hindi mo ito nagastos, hindi ka magkukulang sa pera. (If you find a coin on the
road, put it in your purse or pocket. If you never use it, you will never be short of money.)
Magbigay ka ng malaking diskwento sa iyong unang mamimili, upang ang iyong benta
sa loob ng buong araw ay lumaki (buena mano). (Give a generous discount to the day's
first customer, so that your sales for the day will increase.)

Back to Top