Nominalized Verbs

 grammarNote.gif (3280 bytes)
Objective

To use nominalized verbs in appropriate contexts where an English speaker would normally use an ordinary noun.

  grammarNote.gif (3280 bytes)

Guided Conversation

        Dinala ni Lina sa isang "repair" shop ang sira niyang cassette recorder.

Lina:  Nag-aayos ho ba kayo ng cassette recorder?
Nag-rerepair:  Oho.  Ano ho bang problema?

Lina:  Ito hong cassette namin, e, ayaw tumunog.

Nag-rerepair:  Tingnan ko nga ho.

(Pagkatapos)
Sira ho ang circuit board at saka, putol ang rubber band. Puwede ho nating hinangan itong circuit board.  'Yung rubber band naman ay kailangang palitan.

Lina:  Mga magkano ho kaya ang kailangan kong bayaran?

Nag-rerepair:  Mga 150 pesos ho.
Lina:  Wala na bang bawas 'yon?
Nag-rerepair:  Para sa inyo, 140 pesos na lang ho.
Lina:  Ipakilista ho ninyo kung magkano ang mga ipapalit ninyong "parts."  At saka kung magkano ang labor.
Nag-rerepair:  Oho.  Balikan ho ninyo sa makalawa

grammarNote.gif (3280 bytes)
Vocabulary

sira
diperensiya
basag
bali
tanggal
gulong
langis
piyesa
turnilyo
bumbilya
tumunog
umandar
umikot
umilaw
lumamig

 

grammarNote.gif (3280 bytes)

Intercultural Connections

Paggalang

Ang paggamit ng "natin" o "tayo" sa halip na "mo," "ka," sa pag-uusap ng dalawang tao ay nagpapakita ng paggalang sa bawat isa. 

Mga halimbawa:

a.  Tinanong mo ang nag-rerepair ng iyong cassette.

"Ano ang gagawin natin diyan?"  o  "Ano ba ang dapat nating gawin para maayos ito?

b.  Nagbibigay ka ng direksiyon sa Taksi drayber.


"Diretso ho tayo" o "Sa Taft Avenue ho tayo dadaan."

 

 

 

grammarNote.gif (3280 bytes)

Grammar Notes

Tagalog uses nominalized verbs very frequently.  Tagalog learners need to use them in contexts where an English speaker would normally use an ordinary noun of some sortm such as in the examples below:

TYPICAL ENGLISH

TYPICAL TAGALOG

Who's the teacher in the next room?
Look at what those men over there are doing?
There were many people at the parade today.
The garbageman was here.
Who's your next student?
Who's you barber/hairstylist?
The vendor gave me too much change.
Sino 'yong nagtuturo sa kabila?
Tingnan mo ang ginagawa ng mga nagtatrabaho doon.
Marami ang pumunta sa parada kanina.
Dumaan na ang kumukuha ng basura.
Sino ang sunod mong tuturuan?
Sino ang gumugupit ng iyong buhok?
Sobra ang sukling ibinigay sa akin ng nagtitinda.

A.  Nominalized verbs with may, mayroon, wala and marami.

Different Uses:

   1.   Existence
          
There's (someone) who will come with us tomorrow.

            May sasama sa atin bukas.
            Walang samasa atin bukas.
            Maraming sasama sa atin bukas.
            Mayroonng sasama sa atin bukas.

    2.  Possession
  
         She said (something).

            May sinabi siya.
            Mayroon siyang sinabi.
            Marami siyang sinabi.
            Wala siyang sinabi.
            May sinabi siya.

B.  Nominalized Verbal Clause

Different uses:

1.  As an actor

Example:

The one who fixed our radio is the same one who fixed their stereo.
Ang nag-ayos ng aming radyo ang siyang gumawa ng kanilang stereo.

2.  As an Object

Example:

The (thing/outfit I ironed) yesterday is what I will wear to the party.
Ang pinalantsa ko kahapon ang isusuot ko sa parti.

3.  Location

Example:

The one I buy eggs from is the one to whom I will give this.
Ang binilhan ko ng itlog ang bibigyan ko nito.

grammarNote.gif (3280 bytes)

Grammar Exercise

1.  Use the following verbs as an object in complete sentences:

isinukat
nilabhan
nirepair
tinahi
pinalantsa

2.  Use the following verbs in a nominalized clause use in location:

binilhan
binayaran
hiniraman
kinainan
binigyan

3.  Choose the most appropriate nominalized verb for the following sentences.

This space shows a quiz in java-enabled browsers

dialogVar.gif (3207 bytes)
Reading and Listening    

Do the following

A.  Skim the passage/essay quickly.  Read only the title, the first and last paragraphs,a dn the first sentence of each paragraph.  Don't worry about words you don't know.  The, complete the sentence.

B.  Now read the passage, and then answer the questions that follow.

Skimming is one ways to look for the main idea in a reading.When we skim we read over parts of the text very quickly.  We don't need to read every word, or look up words we don't understand; we just need to get a general idea of what the reading is about.

Pagmamay-ari at Pagtutulungan

Ang pagmamay-ari ng culturang Pinoy ay may iba't-ibang anyo.  May pagmamay-ari ng mga bagay tulad ng sariling kagamitan na hindi ipinapagamit sa iba kahit sa kamag-anak.   Mga halimbawa ng mga sariling kagamitan ay damit, kagamitang pambanyo at iba pa.   Nararapat na igalang ng isang tao ang kagamitan ng iba maliban na lang kung kapamilya.

May mga bagay na pagmamay-ari ng isang miyembro ng pamilya na kinakailangang ipagamit sa ibang kamag-anak lalo na kung panahon ng kagipitan.  Ang pagpapahiram (lending/loaning) ng mga gamit ay madalas nangyayari sa mga magkakamag-anak.   Halimbawa, ang pagpapahiram ng pera sa nangangailangan sa madaling panahon ay nagaganap nang walang marami pang usapan kung kailan at paano babayaran.  Kung minsan ang hiniram na bagay o pera ay hindi na inaasahan ng nagpahiram na muli pang mapapasa-kanya.   Kadalasan, napagkakasunduan na ang utang ay babayaran na lamang kapag lumipas na ang kagipitan at bumuti na ang kalagayang pinansiyal..  Ang hiniram na bagay naman ay isinasauli na lamang kapag hindi na kailangan.

May mga taong mapagbigay o galante sa iba.  Sila ang mga taong kusang loob na magpahiram o magbigay ng tulong sa mga nangangailangan.  Bukas-palad (open-palm) ay isa sa mga salitang tumutukoy sa mga taong ito.

Ang isang miyembro ng pamilya na ayaw magpahiram o magpautang ay tinuturing na maramot o sakim.  Ang mga taong ganito madaling makasakit ng damdamin.  Mahalaga sa kulturang Pinoy ang pagtutulungan at pagmamagandang loob. 

Sa labas ng pamilya ang pag-aalok ng sariling kagamitan ay isang paraan ng pakikisama sa ibang tao.  Ang pakikisama ay isa sa maituturing na bahagi ng kulturang Pinoy na kung saan inaasahan ang lahat na malaman ang mga pangangailangan ng iba.

bayanihan-JoselitoEBarcelona-1993.jpg (35584 bytes)
Bayanihan-Joselito E. Barcelona-1993

Bayanihan ang tawag sa pinakamataas ng uri ng pakikisama sapagkat ang lahat ay nagtitipun-tipon upang tulungan ang isang nangangailangan.  Nakikita ito sa isa sa mga sikat na pintang nagsasalarawan ng maraming kalalakihan na nagbubuhat ng isang bahay kubo upang ilipat mula sa isang lugar.  Ang bayanihan ay matatagpuan din sa mga pagtutulungang nagaganap kung may kasalan, binyagan at kamatayan.  Ang mga kapitbahay at kaibigan ay nagsasamasama upang mag-ambag-ambag ng kahit anong maitutulong upang makagaan sa pamilyang may kasalukuyang kaganapan.  Halimbawa, sa isang kasalan, ang lahat ay kusang loob na nagbibigay ng mga pagkain maluluto kagaya ng bigas, itlog, manok at mga gulay.  Kung may kamatayan naman, ang lahat nagbibgay ng abuloy at tumutulong sa pag-aasikaso ng pamilyang namatayan.