MADALI PALANG TAKUTIN ANG MGA ANAK MOmag-ina sa banig_nestor_leynes_1960.jpg (47732 bytes)

 

MAG-INA SA BANIG
ni Nestor Leynes, 1960

dialog.gif (3207 bytes)

SitwasyonNag-uusap ang isang Amerikana at Pilipina.

AMERIKANA:

Bakit ang bilis-bilis yatang natulog ng tanghali ang mga anak mo?  Ang mga anak ko, hindi mapatulog ng tanghali.

PILIPINA:

Kasi tinakot ko.  Sabi ko, kung hindi sila matutulog ng tanghali, hindi sila dadalhin sa 'zoo' sa Linggo.

AMERIKANA:

Aba, madali palang takutin ang mga anak mo.  Ang sa akin, hindi mo matatakot.  At isa pa, medyo sumasampalatays ako sa mga 'child psychologists' na nagsasabing hindi raw dapat takutin ang mga bata.

PILIPINA:

Ay naku, wala akong panahon diyan.  Noong maliit kami, madali kaming sumunod dahil takot kami sa sanidad at sa Bumbay.  Marami kami at walang panahon ang nanay kong mag-'child psychology'.   Awa ng Diyos, lumaki naman kaming matitino.

vocabulary.gif (2771 bytes)

WORDS

tinakot

scared someone

sumasampalataya

to believe in

sanidad

public health personnel who went from house to house to give vaccinations, etc.

EXPRESSIONS

madaling takutin

easily frightened

ang sa akin

mine (e.g., my children)

matulog ng tanghali

took a noon nap or siesta

takot sa Bumbay

afraid of Indians from India

lumaking matino

grew up straight, i.e, with a lot of good sense


cultureNote.gif (2508 bytes)


In the Philippines, it used to be a common practice to require kids to take naps after lunch.  It was believed that children who took the afternoon siesta grew bigger than those who did not.  After their nap, kids were 'rewarded' with meryenda or 'snack'. 

It is also a common practice in the past to scare kids in order to control their behavior.  This is especially the case in big families where the mother does not have time to attend to all her kids, and it was a lot easier to tell them some myths in order for kids to obey without whining.  An example of this is the myth that the Bumbays (or Indians) would come and take away disobedient children and take them away to the mines. The children's blood would then be used to 'water the mines'.

 

 

comprehensionQs.gif (3207 bytes)

1.  Bakit madaling matulog ng tanghali ang anak ng Pilipina?

2.  Nananakot ba ng anak ang Amerikana?   Bakit?

3.  Ano raw ang panakot sa Pilipina noong siya ay bata pa?  Sa iyo?

4.  Paano nagpapatulog ng bata sa Amerika?

 

grammarNote.gif (3280 bytes)


NANG/NOONG Time Clauses

NANG introduces clauses equivalent to English 'when'.

When the base or completed form of the verb follows nang, the action it expresses immediately precedes the action expressed by the main clause.  Nang in this case may be more accurately translated 'as soon as' in English.

Example:

Nang matulog/natulog siya, nanaginip siya.

'When he slept/fell asleep, he dreamt.'

When nang is followed by an incompleted form of the verb, the action expressed in each clause is simultaneous or concurrent.

Example:

Nang nag-aaral siya sa Paris, pinadadalhan siya ng pera ng magulang niya.

'When he was studying in Paris, his parents were sending him money.'

When the nang clause has a verb expressing contemplated action, it expresses action about to start when another action occured.

Example:

Nang kakain na ako, tinawagan niya ako sa telepono.

'When I was about to eat, he called me up.'

Note that all three sentences express actions that occured in the past although the verbs varied in aspectual forms.

The position of nang is not fixed.  Nang clauses may follow the main clauses.

Verb-less nang clauses imply action concurrent with the main clauses.

Example:

Noong/Nang bata pa siya, kumakanta na siya sa telebisyon.

'When she was still young, she already sang/used to sing on television.'

Noong may be interchangeable with nang, but noong often refers to the distant past.

 


grammarEx.gif (3181 bytes)

Complete the following sentences introduced by nang/noong:

1.  Nang dumating ang bumbero _________________.

2.  Noong panahon ng mga Kastila, ________________.

3.  Nang matutulog na lamang siya ___________________.

4.  Noong maliliit pa kami, ________________________.

5.  Nang naliligo na siya, _______________________.

6.  Noong unang panahon, ___________________.

7.  Noong presidente pa si Cory, ____________________.

8.  Nang makatapos ako sa kolehiyo, _________________.

9.  Nang maging doktor ang aking anak, _______________.

10.  Noong hindi pa sila mayaman, _____________________.


dialogVar.gif (3207 bytes)

Expressions used for child rearing:

1.  Tungkol sa pagpapatulog at pagpapahinga:

Kailangan ng batang matulog ng 10-12 oras.
Kahit hindi siya matulog, kailangan niyia ang tumahimik ng iang oras o higit pa pagkakain ng tanghalian.

2.  Tungkol sa pagkain:

Dapat siyang matutong kumain nang mag-isa.
Bigyan ng balanseng diyeta at ng simple at masustansiyang pagkain.

3.  Tungkol sa tagapag-alaga:

Dapat kilalanin at pagkatiwalaan ang taong mag-aalaga ng iyong anak.
Ibigay sa tagapag-alaga ang numero ng telepono ng doktor, ambulansya, ospital, pulis, bumbero, at ng lugar na pupuntahan ninyo.


dialogImprov.gif (3382 bytes)

1.  With your partner, recreate or improvise a variation of the
     dialog at the beginning of this lesson.

2.  Using the expression above, pretend you are a nurse or doctor
     giving some advice to a mother on child-rearing.


Back to Top
Back to Tagalog Main Page
Give Us Feedback About this Lesson