Days of the Week Months of the Year Seasons and Holidays

This page presents the vocabulary for particular points in time, days, months, seasons, and some holidays that are widely observed in the Philippines. These words are also used in example sentences. Click on any of the topics at the top of the page.

Mga Araw ng Linggo (Days of the Week)

Lunes Monday May klase ako tuwing Lunes ng hapon.
I have a class on Monday afternoons.
Martes Tuesday Nagtatrabaho ako tuwing Martes.
I work on Tuesdays.
Miyerkoles Wednesday Kaarawan ko sa Miyerkoles.
My birthday is on Wednesday.
Huwebes Thursday May test kami sa Huwebes.
We have a test on Thursday.
Biyernes Friday Luluwas ako sa Maynila sa Biyernes.
I'm going to Manila on Friday.
Sabado Saturday Namimili ako tuwing Sabado.
I go shopping on Saturdays.
Linggo Sunday Maraming taong pumupunta sa Luneta tuwing Linggo.
Many people go to Luneta Park on Sundays.

back to top


Mga Buwan ng Taon
(Months of the Year)

Enero January Sa Enero ang kaarawan ko.
My birthday is in January.
Pebrero February Pebrero ang Araw ng mga Puso.
Valentine's Day is in February.
Marso March Nagsisimula ang tag-init sa Pilipinas ng Marso.
The hot season in the Philippines begins in March.
Abril April Mainit sa Pilipinas sa buwan ng Abril.
It's hot in the Philippines during the month of April.
Mayo May Ang Santacruzan ay ginaganap sa buwan ng Mayo.
Santacruzan takes place in the month of May.
Hunyo June Pasukan na uli sa Hunyo.
It's schooltime once again in June.
Hulyo July Hulyo ang kaarawan ng nanay ko.
My mother's birthday is in July.
Agosto August Ginaganap ang linggo ng wika ng Agosto.
National Language Week is observed in August.
Setyembre September May pagdiriwang sa bahay niya sa Setyembre.
There's a party at her place in September.
Oktubre October Maraming dumarating na bagyo sa Pilipinas sa buwan ng Oktubre.
Many typhoons hit the Philippines in the month of October.
Nobyembre November Inaalala ng mga Pilipino ang mga yumaong mahal sa buhay sa buwan ng Nobyembre.
The Filipinos remember their deceased loved ones in the month of November.
Disyembre December Uuwi kami sa Pilipinas sa Disyembre.
We're going home to the Philippines in December.

back to top


Mga Panahon at Okasyon
(Seasons and Holidays)

Tag-araw Summer Magbabakasyon kami sa Banawe sa tag-araw.
We are going to spend our vacation in Banawe in the summer.
Tag-ulan Rainy season Bumabaha sa amin tuwing tag-ulan.
Our town gets flooded during the rainy season.
Taglamig Winter Walang Taglamig sa Pilipinas.
There's no winter in the Philippines.
Tagsibol Spring Maganda ang mga bulaklak sa tagsibol.
The flowers are beautiful in the spring.
Tag-init Hot (Summer) season Marami ang pumupunta sa Boracay tuwing tag-init.
Many people go to Boracay in the summer.
Taglagas Fall Maganda ang kulay ng mga puno sa panahon ng taglagas.
The trees are beautiful in the fall.
Bagong Taon New Year Maingay ang bagong taon sa Pilipinas.
The New Year celebration is noisy in the Philippines.
Mahal na Araw Holy Week Marami ang nagdadasal sa simbahan tuwing Mahal na Araw.
Many people pray in church during Holy Week.
Araw ng mga Patay All Souls' Day Pumupunta kami sa sementeryo tuwing Araw ng mga Patay.
We go to the cemetery during All Souls' Day.
Pasko Christmas Masaya ang Pasko sa Pilipinas.
Christmas in the Philippines is fun.

back to top