MGA PAGKAIN AT ANG PAGKAIN
(Food and Eating)

merienda.francisco.JPG (20355 bytes)

Merienda
ni Carlos V. Francisco


anarule.gif (1534 bytes)

1.  Mga Babala at Pahiwatag (Warnings and Signs)

2.  Mga Dapat at Di Dapat Gawin (Things To Do and Not to Do)

Back to Top