IBA’T IBANG ‘ISSUE’ NG PANANAMPALATAYA

                                       datingdaan.jpg (7568 bytes)

            Huwag tayong mawalan ng pag-asa, sapagkat nang sabihin ni Juan na subukin sila kung sila ay sa Dios, nangangahulugang mayroong sa Dios. Kaya lang hindi palasak iyong sa Dios, hindi pangkaraniwan. Ang pangkaraniwan ay yaong mga bulaang mangangaral na sa pamamagitan ng mabubuting salita at talumpati ay dinadaya ang walang malay na puso ng mga tao. Sumunod po tayo sa payo ni San Juan na subukin natin ang bawat espiritu.

            Mayroong nagsasabing hindi na kailangan ang relihiyon dahil lahat naman daw ng relihiyon iisang Dios lang ang sinasamba, lahat naman daw ay patungo sa langit. Kami sa samahang ito ang kauna-unahang tumututol sa maling paniniwalang ito, na iisang Dios lamang ang sinasamba ng lahat ng mga mananamba, na ipinangangaral ng mga mangangaral. Ang katotohanan ay iba-iba ang Dios na ipinakikilala ng mga mangangaral ngayon sa panahon nating ito.

            Bakit naman sinasabi ito, sapagkat hayag sa atin na mayroong mga mangangaral na nagsasabing bawal daw ang kumain ng baboy dahil labag daw ito sa kalooban ng Dios. Sa madaling salita, sa dios na ito, bawal na ang tao ay kumain ng baboy. Kapag nagtanong ka naman sa ibang mangangaral kung talagang masamang kumain ng baboy, ang sasabihin naman ay hindi bawal, katunayan litsong baboy pa nga ang isa sa pangunahing inihahanda kapag sumasapit ang mga piesta. Doon sa isang dios, bawal naman sa dios na ito, hindi. Dito pa lamang sa halimbawang ito ay makikita na nating talagang magkakaibang dios ang ipinangangaral ng bawat mangangaral.

            Ang isa pang halimbawa ay ang tungkol sa araw ng pagsamba. Naririnig ninyo na mayroong relihiyong nagsasabi na ang tamang araw ng pagsamba sa Dios ay Linggo. Mayroon namang nagsasabing Sabado. Ang iba nama’y nagsasabing Linggo at Huwebes. Kahit araw-araw ang wika naman ng iba. Hindi sila pareho ng Dios na sinasamba at hindi rin sila pareho ng pupuntuhan dahil magkaiba ang itinuturo nila. May nagtuturo na si Cristo daw ay tao, ang iba naman ay naghahayag na si Cristo ay Dios. May nagsasabi rin na si Cristo, ang Dios Ama, at ang Espirito Santo ay iisa, at kung anu-ano pa. Dito, nangangailangan tayo ng pagsusuri. Hindi tayo mapapasama kung tayo ay magsusuri.  

            Wala tayong inaatake o pinasasama. Ang sa amin ay maihayag ang Biblia. Hindi lahat ng nangangaral ay magkakaparehong sa Dios, hindi lahat ng relihiyon ay nakabatay sa Biblia, sapagkat hindi lahat ay nakakaunawa sa nakasulat dito.  

            Ang Biblia ay iisang aklat, at ito ay nagtuturo ng iisang katotohanan. Iyan ay hindi mapapasubalian ng sinuman. Kung ang lahat ng bumabasa ng Aklat na ito ay nakarating doon sa pagkaalam ng katotohanan, hindi dapat na magkaiba-iba ang mga nagsibasa ng aklat na ito.  

            Halimbawa’y ang aklat ng aritmetika na aklat ng pagkuwenta. Nag-aral ang isang Pilipino at natuto. Kapag itinanong mo kung ilan ang isa at isa (1+1), ang sagot ay dalawa. Nag-aral ang isang Kastila at natuto, ang sagot ay dos sa tanong na uno mas uno.  Tanungin mo ang isang Amerikanong nag-aral at natuto, sa one plus one ang isasagot ay two. Magkakaiba lamang ang mga lenguahe, pero iisa ang sagot. Ngayon, kung ang lahat ng nag-aaral ng Biblia ay natuto dapat sana’y pare-pareho ang sagot halimbawa’y iisang tanong.  

            Ngunit bakit kapag tinanong mo, Ano ba si Cristo: si Cristo ay Dios, ang sabi ng isa, si Cristo ay taong-tao lamang.  Ang sagot ng iba, si Jesucristo, ang Dios Ama, at ang Espiritu Santo ay iisa, sabi naman ng ilan. Dito sa puntong ito nakita  na hindi pare-pareho ang natutunan ng mga nag-aral ng Biblia, dahil hindi lahat ay natuto, gaya ng hula sa II Tim. 3:7, 

“Na laging nagsisipag-aral, at kailanman ay hindi
nakararating sa pagkaalam ng katotohanan.” 

            Maliwanag ang hulang  ito. Ang sabi laging nagsisipag-aral, kaya nga maraming ‘Bible Studies’ ngayon maraming mga ‘prayer meetings’, na inaabot kung minsan ang iba ng magdamag, pero hindi sila, ang sabi ng Biblia, nakararating sa pagkaunawa o pagkaalam ng katotohanan. Sino kaya ang mga ito? Kayo na ang sumagot.  

            Talaga kayang bawal ang baboy? Talaga kayang si Cristo ay Dios? Talaga kaya na ang pagsamba ay Linggo? Sabado? Huebes? O araw-araw? Totoo kayang kailangan ang Iglesia? Ang sabi ng iba ay hindi na raw kailangan. Ang iba nama’y nagsasabing kailangan daw. Alin kaya ang totoo? Hindi na raw kailangan ang Iglesia dahil, ang pangangatwiran ng iba, hindi raw tatanungin ni Kristo kung anong Iglesia ka kaanib kapag Siya’y dumating. Ang mga ganyang nagkakasalungatang pangangatwiran ay mayroong mga silo. Baka po tayo’y mapapaniwala ng mga ganitong pagliligaw.

            Talaga kayang kailangan ang Iglesia? Baka naman kaya nila sinasabing kailangan ng Iglesia ay dahil naninilo sila, o baka naman kaya sinasabi ng ibang hindi na kailangan ay para naman marami silang madaya. Kasi hindi naman natin maitatatwa na mayroong mga maninilo, katulad ng sinasabi sa Jeremias 5:26,

“Sapagkat sa gitna ng aking bayan ay nakakasumpong 
ng mga masamang tao: sila’y nagbabantay, na gaya ng 
pagbabantay ng mga mamimitag; sila’y nangaglalagay 
ng silo, sila’y nanghuhuli ng mga tao. Kung paanong 
ang kulungan ay puno ng mga ibon, gayon din ang kanilang 
mga bahay ay puno ng karayaan: kayat sila’y naging 
dakila at nagsisiyaman.”

            Baka kayo’y masilo ng mga sinasabing ito. Baka naman kayo ay isa rito sa mga ito. Pag-aralan ninyo. Ang hain naming alok sa inyo--sa tulong at patnubay ng Dios, magsuri tayo, suriin natin ang ating mga pananampalataya, ang samahang inyong kinaaaniban, at ang aral na inyong sinasampalatayanan. 

            Huwag kayong bibitiw sa mga pagpapahayag na ito hanggang sa maliwanagan ang lahat ng ating kinakailangang aral ng Dios para sa ating mga kaligtasan.     

Source: <http://www.angdatingdaan.org/ibaiba.htm>

Copyright 2000 - 2001 by "ADDCORRESPONDENTS". All rights reserved : e-mail us at: info@angdatingdaan.com
PRODUCED THROUGH THE HELP OF ALMIGHTY GOD BY THE MEMBERS OF THE CHURCH OF GOD IN CHRIST JESUS, PILLAR AND GROUND OF THE TRUTH IN THE PHILIPPINES

Back to Religious Briefs