Language Activities
anarule.gif (1534 bytes)

 

Corporation

CorporationVocabulary
anarule.gif (1534 bytes)

Vocabulary

Association Game
Translation Flip Card

Cultural Senario

Other Language  and Cultural Notes

Business Related Modules

Philippine Economics
Philippine Government

 

 

 

The First Banking Corporation

DID YOU KNOW…

...that the first extension in the corporate life of the first bank in the Philippines, El Banco Español Filipino (originally named El Banco Español Filipino de Isabel 2), was formalized by no less than the king of Spain in 1876?
.
…that the Spanish king at that time was Alfonso XII, son of former queen Isabella II, after whom the bank was named in 1851?
.
…that the establishment of a submarine telegraph cable connecting Luzon to the Spanish peninsula in 1880 enabled bank customers in the Philippines to start having direct contact with those in Spain, France, China, Hongkong, French Indo-China and Singapore?
.
…that the first direct exchange of bank drafts was made in 1881 between El Banco Español Filipino in the Philippine Islands and the Banco Hispano-Colonial in Barcelona, Spain?
 

 
 • active partner - aktibong kasosyo
 • association - samahan
 • business person - negosyante
 • business related - patungkol sa negosyo
 • charity - kawang-gawa
 • commercial law - batas pangkomersyo
 • company - kompanya
 • consortium - kalipunan
 • cooperative - matulungin, kooperatiba
 • corporation - korporasyon
 • entrepreneur - negosyante
 • family - pamilya
 • finance company - kompanyang patungkol sa pananalapi
 • foundation - batayan
 • general partner - pangkalahatang kasosyo
 • general partnership - negosyong pagmamay-ari ng dalawang negosyante
 • holdings  - pinanghahawakang ari-arian
 • institution - institusyon
 • investor  - namumuhunan
 • joint venture - negosyong pinagsasamahan ng dalawa o higit pang kompanya
 • leader - pinuno
 • limited liability corporation - limited liability corporation
 • limited partnership - negosyong pagmamay-ari ng hindi hihigit sa tatlong negosyante
 • major - pangunahin
 • manager - tagapangasiwa
 • managing partner - kasosyong tagapangasiwa
 • mutual insurance company - kompanyang may kinalaman sa mutual insurance
 • non-profit - hindi pinagkakakitaan
 • non-taxable - hindi binubuwisan
 • parent company - kompanyang pinagmulan
 • partner - kasosyo
 • partnership limited by shares - negosyong may takdang pagmamay-ari ng shares
 • private - pribado
 • real estate company - kompanyang may kinalaman sa lupa
 • savings and loan institution - institusyong patungkol sa pag-iimpok at pagpapautang
 • small - maliit
 • sole propietorship- negosyong pagmamay-ari ng isang negosyante lamang
 • state corporation - kompanyang may kinalaman sa estado
 • state owned - pagmamay-ari ng estado
 • subsidiary - sangay
 • trading company - kompanyang may kinalaman sa palit-kalakalan