Language Activities
anarule.gif (1534 bytes)
 

Banking

Banking Vocabulary
anarule.gif (1534 bytes)

Vocabulary

Association Game
Translation Flip Card
Contextual Clues

Cultural Scenarios

Dialog

At Work
In the Community

Other Language Related Notes

 

 
DID YOU KNOW…

...that the first bank in the Philippines, established in Manila on August 1, 1851 and originally called El Banco Español Filipino de Isabel 2, was also the first bank in Southeast Asia?
.
…that this bank was organized 23 years after the king of Spain, Ferdinand VII, issued a decree to establish a public bank in the Philippines?
.
…that before the establishment of El Banco Español Filipino de Isabel 2, the functions of banks were performed, though on a limited scale, by the obras pias (Spanish for "pious works")?
.
…that the obras pias were an accumulation of bequests whose donors had specified that the funds be used for charitable, religious and educational purposes?
.
…that some of the funds were managed by confraternities that invested capital in secular activities like underwriting cargoes for the galleon trade?
.
…that the organization of this bank was spearheaded by His Excellency Antonio de Urbiztondo, who was then the Spanish governor and captain-general of the Philippine Islands?
Source:  Bank of Philippine Islands
 
 

 

Banking

 • account - kuwenta
 • account balance - balanse ng kuwenta
 • auditor - awditor
 • bad check - walang bisang tseke
 • balance - balanse
 • bank - bangko
 • banker - bangkero
 • bearer - ang may dala
 • bill - salaping papel
 • bounced - tumalbog
 • branch - sangay
 • business day - araw na may pasok sa opisina
 • to cancel - kanselahin
 • to cash - ipalit ng salapi
 • cash ratio , liquidity ratio - proporsiyon ng salapi
 • check - tseke
 • checking account - checking account
 • clearinghouse - institusyong nagsusuri ng tseke
 • code - kodigo
 • correspondence - pagkakaayon
 • counterfeited - pineke
 • credit - lista ng bayad (pumasok)
 • customer - mamimili
 • debit - lista ng utang (lumabas)
 • to deposit - magdeposito
 • deposit - deposito
 • devaluation - pagbaba ng halaga
 • due date - petsa ng bayaran
 • electronic transfer of funds (ETF)  - ETF
 • to endorse - pagpirma ng tseke sa likod
 • entity - entity
 • exchange rate - palita ng halaga
 • to fix - ayusin
 • foreign currency - salaping banyaga
 • funds - mga pondo
 • to guarantee  - garantiyahin
 • holiday - bakasyon
 • hours - mga oras
 • to issue - magpalabas
 • legal representative - kinatawan sa batas
 • to loan - mangutang
 • loan - utang
 • maintenance - pagpapanatili
 • manager - tagapamahala
 • maximum - pinakamalaki
 • minimum - pinakamaliit
 • monetary - gantimpalang salapi
 • mortgage - sangla
 • mortgage related - may kinalaman sa sangla
 • number - numero
 • operations - takbo ng negosyo
 • overstatement - kalabisang pahayag
 • password - pasword
 • payable - bayarin
 • portfolio - portfolio
 • private - pribado
 • reserve - reserba
 • safety box - pribadong lugar sa pagdedeposito
 • savings account - savings account
 • signature - pirma
 • teller - teller
 • teller machine - teller machine
 • time deposit - time deposit
 • title - titulo
 • transaction - transaksyon
 • transfer - paglilipat
 • to transfer - ilipat
 • window - bintana/ kahera sa bangko
 • to withdraw - maglabas