click on each topic to navigate
 

Spoken Lao Vocabulary

 
Lesson 26
 
ບາດ bâat monks' bowl
ຕັກບາດ ták-bâat to offer alms to the monks
ເດີ໋ dǝ̀ǝ ok ?
ໄຟ fáj fire
ຫັກ hák to break
ຢ່າ jāa don't
ຢ່າຟ້າວ jāa-fàaw don't yet
ຢ່າຊູ່ jāa-sūu don't go ...
ກັດ kát to bite
ຂາດ khâat lacking, torn
ຄິດຮອດ khīt-hɔ̀ɔt to miss, think of
ຂວັ້ມ khûam to capsize
ລະຄອນ la-khɔ́ɔn play, drama
ລະວັງ la-wáŋ beware
ລືມ lýym to forget
ໄໝ້ mâj to burn
ພຽງພໍ phíaŋ-phɔ́ɔ sufficient
ພໍ phɔ́ɔ enough
ສາ, ສະ sáaˏ sá go ahead and ...
ໃຊ້ sàj To use
ຕຳ tǎm to bump
ຕຳກັນ tǎm kǎn to collide
ແຕ່ເຊົ້າ tε̄ε sàw early morning
ແຕກ tε̂εk to shatter
ຕ້ອງການ tɔ̀ɔŋ-kǎan to want, need
 
Lesson 27
 
ອາດຈະ âat-cá may, might
ຈານ cǎan dish
ເຝີ fǝ̌ǝ kind of noodles
ອີ່ມ īim full from eating
ຢາກເຂົ້າ jâak-khâw hungry
ຢາກນ້ຳ jâak-nàm thirsty
ກຳລັງ kǎmláŋ in the act of
ແກງ kε̌εŋ soup
ກຸ້ງ kùŋ shrimp
ຂົ້ວ khûa to stir-fry
ຄົວກິນ khúa-kǐn to prepare food
ສຳລັບ sǎmlāp for
ຊ່າງ sāaŋ adept at
ສັ່ງ sāŋ to order
ຊີ້ນ sìin flesh, meat
ຊີ້ນໝູ sìin-mǔu pork
ຊີ້ນງົວ sìin-ŋúa beef
ຕົ້ມ tòm to boil
ຖ້ວຍ thûaj bowl
ລາງເທື່ອ láaŋ-thȳa sometimes, maybe
ເມື່ອກີ້ນີ້ mȳa-kìi-nìi just now
ຜັກ phák vegetable
ພິເສດ phī-sêet special
ເພາະສະນັ້ນ phɔ̄-sa-nàn therefore
ພໍດີ phɔ́ɔ-dǐi just right, just then
ປີ້ງ pìiŋ to broil
 
Lesson 28
 
ເດິກ dǝ́k late at night
ນອກເດິກ nɔ̀ɔkcâak sleep late
ຟ້າວ fàaw to rush
ຝັງ fáŋ to listen
ເຝົ້າ fâw to guard
ໄຮ່ hāj field (dry)
ເຮັດໄຮ່ hēt-hāj to farm
ນາ náa paddy
ເຮັດນາ hēt-náa to grow paddy rice
ຮ້ອງເພັງ hɔ̀ɔŋ-phéŋ to sing
ເພັງ phéŋ song
ໄຂ້ khâj fever
ເປັນໄຂ້ pěn-khâj to have a fever
ເກືອບ kŷap almost
ລົດຈິບ lōt-cīp jeep
ລອຍນ້ຳ lɔ́ɔj-nàm to swim
ເມົາ máw dizzy, drunk
ເມົາເຮືອ máw-hýa seasick
ເມົາເຫຼົ້າ máw-lâw drunk
ເມົາລົດ máw-lōt carsick
ຍິງປືນ ñíŋ-py̌yn to shoot a gun
ປີນ py̌yn gun
ພູ phúu mountain
ປູກຜັກ pûuk-phák to plant vegetables
ປູກ pûuk to plant
ສວນ sǔan garden
ຕ່າງ tāaŋ different, other
ຕ່າງປະເທດ tāaŋ-pathèet foreign country
ປະເທດ pa-thèet country
ຕື່ນສວາຍ tȳyn sǔaj to wake up late
ຫວັດ wát sick,
ເປັນຫວັດ pěn-wát to have a cold
 
Lesson 29
 
ຈັດ càt to arrange
ຜູ່ຈັດການ phûu-cát- kǎan manager
ດີໃຈ dǐi-cǎj happy
ຢ້ານ jàan to fear
ກິນລ້ຽງ kǐn-lìaŋ party
ກິນລ້ຽງສົ່ງ kǐn-lìaŋ-sōŋ farewell party
ຄ່ອຍ khɔ̄j slow, deliberate
ຄ່ອຍໆ khɔ̄j-khɔ̄j slowly
ແມ່ຍ່າ mε̄ε-ñāa grandmother on male side
ແມ່ເຖົ້າ mε̄ε-thâw man's mother-in-law
ແມ່ຕູ້ mε̄ε-tùu grandmother om female side
ແນ່ໄຈ nε̄ε-cǎj sure
ໜຸ່ມ nūm young
ພໍ່ປູ່ phɔ̄ɔ-pūu grandfather on male side
ພໍ່ເຖົ້າ phɔ̄ɔ-thâw man's father-in- law
ພໍ່ຕູ້ phɔ̄ɔ-tùu grandfather on female side
ເສຍໃຈ sǐa-cǎj sorry
ເຖົ້າ thâw old in age
ທີ່ thīi thatˏ whoˏ which
 
Lesson 30
 
ບັດ bát card
ບັດເຊີນ bát-sǝ́ǝn invitation
ຈອງ cɔ̌ɔŋ to reserve
ຈື່ cȳy to remember
ດັ່ງນັ້ນ dāŋ-nàn therefore
ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ bɔ̄ɔ-dāŋ-nàn otherwise
ໄຫ້ hâj to cry
ກະແຈ kacε̌ε key
ໃສ່ກະແຈ sāj-kacε̌ε to lock
ເກັບ kép to collect
ຄ່ຳ khām evening
ນະ nā then
ນັດ nāt to make a date
ນ້ຳເບີ nàm-bǝ̌ǝ number
ປັດສະປໍ pád-sa-pɔ̀ɔ passport
ໃບຂັບຂີ່ bǎj-kháp-khīi driving license
ປີ້ pìi ticket
ຈອງປີ້ cɔ̌ɔŋ pìi to reserve a seat
ໂທລະສັບ thóo-la-sáp telephone
ຖ້າ thâa to wait
ຖິ້ມ thîm to place, throw
ຝາກຈົດໝາຍ fâak cót-mǎaj to send a letter with someone
ບັດປະຈຳຕົວ bát pa-cǎm tǔa identity card
ໄວ້ wáj to keep
ວີຊາ wisàa visa
 

SEAsite Laos | Overview | History | Art & Culture | Language | Literature

Gallery | Folklore | Other Topics | Links | SEAsite

SEAsite Laos