click on each topic to navigate
 

Spoken Lao Vocabulary

 
Lesson 21
 
ຈຶ່ງ cȳŋ therefore
ລຳ lám to sing (Lao style)
ລຳວົງ lámvóŋ Lamvong dance
ຟ້ອນລຳ fɔ̀ɔnlám to dance
ເຮັດບຸນ hēt-bǔn to make merit
ຮ້ອງເພັງ hɔ̀ɔŋ-phéŋ to sing
ຮ້ອງ hɔ̀ɔŋ to call
ຢາມ jǎam to visit
ຄັບ khāp tight
ເກົ່າ kāw old
ເຂົ້າໂຮງໝໍ khâw hóoŋmɔ̌ɔ to go/stay in the hospital
ລູກເຂີຍ lùuk-khǝ̌ǝj son-in-law
ອ້າຍເຂີຍ àaj-khǝ̌ǝj older brother-in-law
ນ້ອງເຂີຍ nɔ̀ɔŋ-khǝ̌ǝj younger brother-in-law
ກິນດອງ kǐn-dɔ̌ɔŋ to marry
ກວ້າງ kùaŋ wide
ໃໝ່ māj new
ນັດ nāt to set an appointment
ມີນັດ míi-nāt to have an appointment
ອອກລູກ ɔ̂ɔk-lùuk to give birth
ປຸກເຮືອນ púk hýan to build a house
ປຸກ    púk to erect
ຊ່ວຍ, ຊ່ອຍ   sūajˏ sɔ̄ɔj to help
ຊ່ວຍວຽກ sūaj-wìak to help out
ວັດ wāt temple
ລູກໄພ້ lùuk-phàj daughter-in-law
ນ້ອງໄພ້ nɔ̀ɔŋ-phàj younger sister-in-law
ເອື້ອຍໄພ້ ỳaj-phàj older sister-in-law
 
Lesson 22
 
ເອງ ěeŋ -self
ຂ້ອຍ ເອງ khɔ̂j ěeŋ myself
ຝາກ fâak to entrust
ຫໍ່ hɔ̄ɔ package
ຫົວ hǔa clf. for books
ບໍ່ແກ້ວ bɔ̄ɔ kὲεw Bo Keo (map)
ຄຳ khám gold
ກຳປູເຈຍ kampuucìa Cambodia
ລຸ່ມ lūm under, lower
ໜ່ລຍ nūaj clf. for bowls, fruits, teams
ເງິນ ŋǝ́n silver
ຜ້າ phâa cloth
ຜ້າໃໝ phâa mǎj silk
ພາ pháa to escort
ພະມ້າ phāmàa Burma
ຜືນ phy̌yn clf. for Sinh
ສິ້ນ sîn Sinh
ສິ້ນໃໝ sîn mǎj silk Sinh
ຕ່າລ່າງ, ກ້ອງຕ່າລ່າງ tāa-lāaŋˏ kɔ̀ɔŋ tāa-lāaŋ downstairs, ground floor
ເທິງ thǝ́ŋ above, up, on
ເທິງເຮຶອນ thǝ́ŋ hýan upstairs
 
Lesson 23
 
ອັດ át to close
ຄອມພີວເຕີ khɔ́ɔmphíutǝ̀ǝ computer
ພິມ phím to print
ຕີພິມ tǐi-phím to type
ແດດ dε̂εt sunshine
ມີແດດ míi-dε̂εt sunny
ຝົນຕົກ fǒn-tók to rain
ຝົນເຊົາ fǒn-sáw to stop raining
ແຮງ hέεŋ force; strong
ໄຂ khǎj to open
ເຂົ້າໜົມ, ຂະ ໜົມ khâw-nǒmˏ kha-nǒm cake, candy
ຂອງຂວັນ khɔ̌ɔŋ-khwǎn gift
ລົມ lóm wind
ມີລົມ míi-lóm windy
ໝາກໄມ້ mâak-màj fruit
ໄມ້ màj wood
ໝາກກ້ຽງ mâak-kìaŋ orange
ໝາກກ້ວຍ mâak-kùaj banana
ໝາກໂປມ mâak-pòom apple
ໜັງສືພິມ nǎŋsy̌y-phím newspaper
ອື່ນ ȳyn other, another
ປຽກ pîak wet
 
Lesson 24
 
ບ້ານ ນອກ bàan-nɔ̀ɔk countryside
ເຈົ້າ ແຂວງ càw-khwε̌εŋ Provincial Governor
ເມືອງ mýaŋ District
ເຈົ້າ ເມືອງ càw-mýaŋ District Governor
ການ kǎan job, work
ກ່ອນ ອື່ນ kɔ̄ɔn-ȳyn first of all
ຫຼັງຈາກ lǎŋ-câak after
ແລ້ວ lὲεw to finish; then
ເບື່ອງ lȳaŋ affair; about
ຕ່າງປະເທດ tāaŋ-pathèet foreign country
ໃນທີ່ສຸດ náj-thīi-sút finally
ແນະນຳ nε̄-nám to advise
ອົບພະຍົບ ópphāñōp to take refuge
ຄົນອົບພະຍົບ khón ópphāñōp refugee
ນາຍບ້ານ náaj-bàan village chief
ຊຽງຂລາງ síaŋ khǔaŋ Xieng Khouang
ຕາມ tǎam to follow; according to
ຕອນ tɔ̌ɔn part; when, while
ຕອນຫຼັງ tɔ̌ɔn-lǎŋ afterwards, later
ຕອນນັ້ນ tɔ̌ɔn-nàn then, at that time
ຕອນທຳອິດ tɔ̌ɔn thám-ít at first
 
Lesson 25
 
ອ່ານ āan to read
ໄດ້ຍິນ dàj-ñín to hear
ຫາກໍ່ hǎa-kɔ̄ɔ just, only just
ເຫັນ hěn to see
ຄັກ khāk superb
ຄັນ khán if
ຄັນຊັ້ນ khán-sàn in that case
ຂຽນ khǐan to write
ຄົນ khóm sharp
ໜ້ອຍໜຶ່ງ nɔ̂ɔj-nȳŋ a little bit
ໜ້ອຍດຽວ nɔ̂ɔj-dǐaw a very little
ສອນ sɔ̌ɔn to teach
ທັງ tháŋ all
ຕໍ່ tɔ̄ɔ to continue
ຕໍ່ໄປ tɔ̄ɔ pǎj next
ເຫຼືອ ly̌a left, extra
ມັນ mán it
ມີດ mīt knife
ໝົດ, ທັງໝົດ   mótˏ tháŋ-mót all
ໝົດແລ້ວ mót lὲεw finished, used up
ໝູ່ mūu group, friend
ມື້ກີ້ນີ້ mỳy-kìi-nìi just now
 

SEAsite Laos | Overview | History | Art & Culture | Language | Literature

Gallery | Folklore | Other Topics | Links | SEAsite

SEAsite Laos