click on each topic to navigate
 

Spoken Lao Vocabulary

 
Lesson 16
 
 ເຈັບ cép painful, to hurt
 ເຈັບຫົວ cép-hua headache
 ຫົວ hūa head
 ເຈັບແຂ້ວ cép-kεεw toothache
 ເຈັບທ້ອງ cép-thɔɔŋ stomachache
 ສູບຢາ sûup jaa to smoke
 ຢາ jǎa tobacco; medicine
 ກິນຢາ kǐn jaa to take medicine
 ແກ້ kὲε to solve, cure
 ຂາຍ khǎaj to sell
 ລາຄາ láa-kháa price
 ລີດ lìit liter
 ເມັດ mēt tablet, pill
 ນ້ຳມັນ nàm-man gas, oil, grease
 ນ້ຳມັນແອັດຊັງ nàm-man-ε̄tsaŋ gasoline
 ນ້ຳມັນກາຊວນ nàm-man-kǎa-suan diesel oil
 ນ້ຳມັນເຄື່ອງ nàm-man-khȳaŋ oil
 ເຄື່ອງ khȳaŋ machine, motor
 ແນວ nέεw kind, type, way
 ໜ້ອຍ nɔ̂ɔj few, little
 ແພງ phέεŋ expensive
 ຊອງ sɔ́ɔŋ pack, envelop
ທີ່ສຸດ, 
ຫລາຍທີ່ສຸດ
  thīi-sútˏ lǎaj thīi-sút most
 ຖືກ thŷyk cheap
 ອີກ îik more
 
Lesson 17
 
 ອ້າຍ àaj older brother
 ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ àaj-ỳaj-nɔ̀ɔŋ siblings
 ເອື້ອຍ ỳaj older sister
 ນ້ອງ nɔ̀ɔŋ younger
 ນ້ອງສາວ nɔ̀ɔŋ-sǎaw younger sister
 ນ້ອງຊາຍ nɔ̀ɔŋ-sáaj younger brother
 ສາວ sǎaw girl
 ຊາຍ sáaj male
 ເດັດນ້ອຍ dék-nɔ̀ɔj child
 ກົກ kók first (born)
 ຫຼ້າ lâa last (born)
 ລູກ lùuk offspring
 ລູກຜູ້ດຽວ lùuk phūu-dǐaw only child
 ລູກຊາຍ lùuk-sáaj son
 ລູກສາວ lùuk-sǎaw daughter
 ແມ່ຍິງ mε̄εñíŋ woman
 ນຳກັນ nàmkǎn together
 ຍັງ ñáŋ still, yet
 ຜູ້ phûu person
 ຜູ້ບ່າວ phûu-bāaw unmarried male
 ຜູ້ຊາຍ phûu-sáaj man
 ຜູ້ສາວ phûu-sǎaw unmarried female
 ເສຍ, ຕາຍ    sǐaˏ thàaj to die, lost
 ເພິ່ນ phǝ̄n he, she, him, her

(respected)

 
Lesson 18
 
 ເຈົ້າຊູ້ càw-sùu womanize
 ຈ່ອຍ cɔ̄ɔj thin
 ຢືນ jy̌yn to stand
 ຂາ khǎa leg
 ຄັນ khán clf. for vehicles
 ແຂນ khε̌εn arm
 ນັ່ງ nāŋ to sit
 ນຸ່ງ nūŋ to wear
 ຍາວ ñáaw long
 ງາມ ŋáam pretty
 ສັ້ນ sân short (not long)
 ສີ sǐi color
 ສີດຳ sǐi-dǎm black
 ສີແດງ sǐi-dε̌εŋ red
 ສີຟ້າ sǐi-fàa (sky) blue
 ສີຂາວ sǐi-khǎaw white
 ສີຂຽວ sǐi-khǐaw (dark) green/blue
 ສີລາຍ sǐi-láaj striped
 ສີນ້ຳຕານ sǐi-nàmtǎan brown
 ສົ້ງ sôŋ trousers
 ສູງ sǔuŋ tall
 ເສື້ອ sŷa shirt, blouse
 ເຕັ້ຍ tìa short (not tall)
 ໂຕ tǒo clf. for trousers, shirts
 ຕຸ້ຍ tùj fat
 
Lesson 19
 
 ບ່າຍ bāaj afternoon
 ຮັບ hāp to receive
 ຮັບເອົາ hāp aw to pick up
 ກາງຄືນ kǎaŋ khýyn nighttime
 ກາງເວັນ kǎaŋ wén daytime
 ກາງ kǎaŋ middle, in the middle
 ເຂົ້າ khâw to enter, arrive
 ເຄີຍ khǝ́ǝj ever
 ບໍ່ເຄີຍ bɔ̄ɔ khǝ́ǝj never
 ຄວນ (ຈະ) khúan (cá) should
 ຂື້ນ khŷn to rise, take off
 ລຳ lám clf. boats, planes
 ລົງ lóŋ to descend, land
 ຈັກໜ້ອຍ cák-nɔ̂ɔj in a moment
 ອອກ ɔ̂ɔk to exit, leave
 ພໍດີ phɔ́ɔ-dǐi just then
 ຊ້າ sàa slow
 ສົ່ງ sōŋ to send off
 ທັນ, ທັນເວລາ thánˏ thán wéeláa in time
 ຕາມ ເວລາ tǎam wéelaa on time
 ແທ້ thὲε really, genuine
 ຕອນ tɔ̌ɔn part, part of the day
 ຕ້ອງ tɔ̀ɔŋ must
 ເທື່ອ thȳa time, occasion
 ໄວ wáj fast
 
Lesson 20
 
 ໄກ່ kāj chicken
 ຄວາຍ khúaj water buffalo
 ຄື ຊິ khýy sī to seem, likely to
 ເລີ້ມ lǝ̀ǝm to begin
 ລ້ຽງ lìaŋ to raise
 ແມວ mέεw cat
 ຍ້າຍ ñàaj to move
 ຍ້າຍ ເຮືອນ ñàaj hýan to move house
 ຍັງບໍ່ທັນ...ເທື່ອ   ñáŋ bɔ̄ɔ thánˏ thȳa not ... yet
  ງົວ ŋúa cow
 ເປັດ pét duck
 ພາຍໃນ pháaj náj within a (period)
 ສັດ sát animal
 ເຊົາ sáw to stop, cease
 ແຕ່ກ່ອນ tε̄ε-kɔ̄ɔn before, in the past
 

SEAsite Laos | Overview | History | Art & Culture | Language | Literature

Gallery | Folklore | Other Topics | Links | SEAsite

SEAsite Laos