click on each topic to navigate
 

Spoken Lao Vocabulary

 
Lesson 11
 
 ສິບສາມ si2p-sa4am 13
 ສິບສີ່ si2p-si#i 14
 ສິບຫ້າ si2p-ha3a 15
 ສິບຫົກ si2p-ho2k 16
 ສິບເຈັດ si2p-ce2t 17
 ສິບແປດ si2p-pE3Et 18
 ສິບເກົ້າ si2p-ka1w 19
 ຊາວ sa2aw 20
 ຊາວເອັດ sa2aw-?e2t 21
 ສາມສິບ sa4am-si2p 30
 ສີ່ສິບເອັດ si#i-si2p-?e2t 41
 ຫ້າສິບສອງ ha3a-si2p-sO4ON 52
 ຫົກສິບສາມ ho2k-si2p-sa4am 63
 ອາຍຸ ?a4a±u# age
 ໄດ້ da1y to get, attain, can
 ຫົວໜ້າ hu4a-na3a boss
 ອີກ ?i3ik more
 ນາທີ na2athi2i minute
 ປະມານ pama2an approximately
 ເຄິ່ງ khe#N half
 ເວລາ we2ela2a time
 ປານໃດ pa4an-da4y to what extent
 ຊົ່ວໂມງ su#a-mo2oN hour
 ທ່າງ່ອນ tha#a-NO#On ThaNgon
 
Lesson 12
 
 ບ່ອນ bO#On place
 ຮ້ານ ha1an shop
 ຮ້ານອາຫານ ha1an-?a4aha4an restaurant
 ຮ້ານຕັດເຄື່ອງ ha1an-ta2t-khu#aN tailor shop
 ຮ້ານຕັດຜົມ ha1an-ta2t-pho4m barbershop
 ຮ້ານຂາຍຢາ ha1an-kha4ay-ya4a pharmacy
 ຮ້ານຖ່າຍຮູບ ha1an-tha#ay-hu1up photo shop
 ໂຮງແຮມລ້ານຊ້າງ ho2oN-hE1Em la1an-sa1aN Lane Xang Hotel
 ໄກ ka4y far
 ໃກ້ ka1y near
 ຂ້າງ kha3aN beside
 ຂວາ khu4a right side
 ແລ້ວ lE1Ew then
 ລ້ຽວ li1aw to turn
 ໜ້າ na3a in front
 ພີ້ phi1i over here
 ພຸ້ນ phu1n over there
 ຊ້າຍ sa1ay left side
 ຊື່, ຊື່ໆ   su#u, su#usu#u straight
 ຖະໜົນ thano4n street, road
 ສາມແສນໄທ thano4n sa4am-sE4En-tha2y Samsenethai St.
 ເສດຖາທິລາດ thano4n se3et-tha4a-thi#la1at Sethathilat St.
 ນ້ຳພຸ na1m-phu# fountain
 ທາງ tha2aN way, road
 ທາງຫຼັງ tha2aN-la4N behind
 ທາງໜ້າ tha2aN-na3a ahead
 
Lesson 13
 
 ເຈັດສິບສີ່ cét-síp-sīi 74
 ແປດສິບຫ້າ pε̂εt-síp-hâa 85
 ເກົ້າສິບຫົກ kàw-síp-hók 96
 ຮ້ອຍ,  ຫນື່ງຮ້ອຍ    hɔ̀ɔj 100
 ພັນ, ຫນື່ງພັນ   phán 1,000
 ເພັງ phéŋ song
 ຟັງ fáŋ to listen
 ກັບ káp with, and
 ຂ່າວ khāaw news
 ແລະ lε̄ and
 ເລື້ອຍ lȳaj often
 ເລື້ອຍໆ lȳajlȳaj quite often
 ສ່ວນຫຼາຍ sūan-lǎaj mostly
 ຕາມທຳມະດາ tǎam-thámmadǎa usually
 ແຕ່ tε̄ε but
  ທີ -thíi- ordinal marker
ໂທລະພາບ,      ໂທລະທັດ   thóolaphàap

thóolathàt

TV
 ເທົ່າໃດ, ທໍ່ໃດ   thāwdajˏ thɔ̄ɔdaj how much
 ວັນ wán day (of week)
 ວັນອາທິດ wán-ǎathīt Sunday
 ວັນຈັນ wán-cǎn Monday
 ວັນອັງຄານ wán-ǎŋkháan Tuesday
 ວັນພຸດ wán-phūt Wednesday
 ວັນພະຫັດ wán-phahát Thursday
 ວັນສຸກ wán-súk Friday
 ວັນເສົາ wán-sǎw Saturday
 ວິທະຍຸ wīthañū radio
 
Lesson 14
 
 ບອກ bɔ̂ɔk to tell
 ບາງທີ bǎaŋ-thíi maybe
 ແດ່, ແນ່    dε̄εˏ nε̄ε some; please
 ອີ່ຫຼີ īi-lǐi really
 ຢືມ jy̌ym to borrow
 ເກ່ງ kēeŋ smart, skillful
 ເຂົ້າໃຈ khâwcǎj to understand
 ຄຶດ khȳt to think
 ຂໍໂທດ khɔ̌ɔ-thòot to excuse,

excuse (me)

 ເກ໊າະ kɔ̄ again?
 ອີກ ǐik again
 ມ່ວນ mūan fun, pleasant
 ເມື່ອຍ mȳaj tired
 ແນ່ໃຈ nε̄ε-cǎj sure
 ຍາກ ñàak difficult
 ງ່າຍ ŋāaj easy
 ທ່າແຂກ thāa-khε̂εk ThaKhek
 ຖາມ thǎam to ask
 ຮູ້ hùu to know
 
Lesson 15
 
 ບ່ວງ būaŋ spoon
 ຢາກ jâak to want
 ກະປ໋ອງ kapɔ̌ŋ can
 ແກ້ວ kὲεw bottle
 ເຂົ້າຈີ່ khâw-cīi bread
 ກີບ kîip Kip (Lao money)
 ກ້ອນ kɔ̀ɔn lump, loaf
 ເຫຼົ້າ lâw alcohol, liquor
 ນ້ຳ nàm water
 ນ້ອຍ nɔ̀ɔj small
 ໃຫຍ່ ñāj large
 ສະບູ sabǔu soap
 

SEAsite Laos | Overview | History | Art & Culture | Language | Literature

Gallery | Folklore | Other Topics | Links | SEAsite

SEAsite Laos