Quiz 1 Quiz 2 Vocabulary Flash Card Vocabulary Matching Game Back to Lesson 8 Spoken Lao
                     
     

Conversation 1: Telling Time        

WB01432_.gif (3228 bytes)

                          
Listen to the whole conversation     
Note:  At times, a space gap will appear between letters in the IPA transcription (middle column).   This is because of a technical problem in the various browsers that renders this font this way and is beyond our control. 
      
A1 ພວກເຈົ້າຮຽນຈັກໂມງ ? phùak càw hían cák móoŋ What time do you begin class ?
B1 ພວກຂ້ອຍຮຽນເກົ້າໂມງ phùak khɔ̂j hían kàw móoŋ We begin at 9 o'clock.
A2 ພວກເຈົ້າເລີກຈັກໂມງ ? phùak càw lǝ̀ǝk cák móoŋ What time do you finish class ?
B2 ພວກຂ້ອຍເລິກສາມໂມງ phùak khɔ̂j lǝ̀ǝk sǎam móoŋ We finish at 3 o'clock.
                   
Tone Chart Spoken Lao
             
                   
       

Conversation 2: Telling Time

WB01432_.gif (3228 bytes)

         
Listen to the whole conversation    
A1 ເຈົ້າກິນເຂົ້າເຊົ້າຈັກໂມງ ? càw kǐn khâw sàw cák móoŋ What time do you eat breakfast ?
B1 ເຈັດໂມງ cét móoŋ Seven o'clock.
A2 ເຂົ້າທ່ຽງເດ໋ ? khâw thīaŋ de+e And lunch ?
B2 ຂ້ອຍກິນເຂົ້າທ່ຽງສິບສອງໂມງເຄິ່ງ khɔ̂j kǐn khâw thīaŋ síp-sɔ̌ɔŋ móoŋ khǝ̄ŋ I eat lunch at 12:30.
                    
Tone Chart Spoken Lao
                 
     
            

Conversation 3: Telling Time

WB01432_.gif (3228 bytes)

               
Listen to the whole conversation    
A1 ເຈົ້າຢາກໄປເບິ່ງເຕະບານບໍ ? càw jâak pǎj bǝ̄ŋ té-bǎan bɔ̌ɔ Would you like to go watch the soccer game ?
B1 ຢາກໄປ, ເຈົ້າຊິໄປຈັກໂມງ ? jǎak pǎjˏ càw sī pǎj cák móoŋ Yes, what time are you going ?
A2 ເຕະບານຫຼິ້ນສີ່ໂມງ té-bǎan lîn sīi móoŋ The game starts at 4 o'clock.
B2 ຄັນຊັ້ນ, ພໍ້ກັນສາມໂມງເຄິ່ງເນາະ khán sànˏ phɔ̀ɔ kǎn sǎam móoŋ khǝ̄ŋ nɔ̄ɂ Then, let's meet at 3:30, OK ?
                   
Tone Chart Spoken Lao
                     

Vocabulary

   

ໜຶ່ງ nu#N one
ສອງ sO4ON two
ສາມ sa4am three
ສີ່ si#i four
ຫ້າ ha3a five
ຮົກ ho2k six
ເຈັດ ce2t seven
ແປດ pE3Et eight
ເກົ້າ ka1w nine
ສິບ si2p ten
ສິບ ເອັດ si2p-e2t eleven
ສິບ ສອງ si2p-sO4ON twelve
ຈັກ ca2k how many
ດຽວນີ້ di4aw-ni1i now
ຢາກ ya3ak to want
ເຂົ້າ kha3w rice, food
ເຂົ້າເຊົ້າ kha3w-sa1w breakfast
ເຂົ້າສວາຍ kha3w-su4ay lunch
ເຂົ້າແລງ kha3w-lE2EN dinner
ເຊົ້າ sa1w morning
ສວາຍ su4ay midday
ທ່ຽງ thi#aN noon
ແລງ lE2EN evening,afternoon
ເຄິ່ງ khe#N half
ກິນ ki4n to eat
ເລີກ le1ek to end
ເນາະ nO# all right? OK ?
ນອນ nO2On to recline, sleep
ຄັນຊັ້ນ kha2n sa1n then, in that case
ເຕະບານ te2-ba4an to play soccer, football
ຕື່ນ tu#un to wake up