Quiz 1 Quiz 2 Vocabulary Flash Card Vocabulary Matching Game Back to Lesson 6 Spoken Lao
                 

Conversation 1: Going Places                  

WB01432_.gif (3228 bytes)

        
Listen to the whole conversation  
Note:  At times, a space gap will appear between letters in the IPA transcription (middle column).   This is because of a technical problem in the various browsers that renders this font this way and is beyond our control. 
    
A1

ເຈົ້າຊິໄປໃສ ? càw sī pǎj sǎj Where are you going ?
B1 ຂ້ອຍຊິເມືອບ້ານ khɔ̂j sī mýa bàan I'm going home.
A2 ລາວຊິໄປໃສ ? láaw sī pǎj sǎj Where is he going ?
B2 ລາວຊິໄປຊື້ເຄື່ອງ láaw sī pǎj sỳy khȳaŋ He's going shopping.
                          
Tone Chart Spoken Lao
            
                             
            

Conversation 2: Going Places

WB01432_.gif (3228 bytes)

                            
Listen to the whole conversation   
A1 ເຈົ້າຊິໄປໂຮງຮຽນບໍ ? càw sī pǎj hóoŋ-hían bɔ̌ɔ Are you going to school ?
B1 ໄປ pǎj Yes.
A2 ເຈົ້າຊິບໍ່ໄປຫ້ອງການບໍ ? càw sī bɔ̄ɔ pǎj hɔ̂ɔŋ-kǎan bɔ̌ɔ Aren't you going to work ?
B2 ບໍ່, ບໍ່ໄປ bɔ̄ɔ bɔ̄ɔ pǎj No, I'm not.
                    
Tone Chart Spoken Lao
        
               
                

Conversation 3: Going and Coming

WB01432_.gif (3228 bytes)

                  
Listen to the whole conversation     
A1 ເຈົ້າໄປໃສມາ ? càw pǎj sǎj máa Where have you been ?
B1 ຂ້ອຍໄປໂຮງໝໍມາ, ເຈົ້າເດ໋ ? khɔ̂j pǎj hóoŋ-mɔ̌ɔ máaˏ càw de+e I've been to the hospital, and you ?
A2 ຂ້ອຍໄປຢາມໝູ່ມາ khɔ̂j pǎj jǎam mūu máa I've been to see a friend.
                
Tone Chart Spoken Lao
      
                      
             

Vocabulary 

       
ຈົດໝາຍ co2tma4ay letter
ເດີ່ນຍົນ de#en ±o2n airfield
ເດີ່ນ de#en field, yard
ຍົນ, ເຮືອບິນ      ±o2n airplane
ຫາ ha4a to seek
ຮຽນໜັງສື hi2an na4Nsu4u to study
ຫ້ອງການ hO3ONka4an office
ໂຮງໝໍ ho2oNmO4O hospital
ໃປສະນີ pa4ysani2i post office
ຫຼິ້ນ li3n to play
ກິລາ kila2a sports
 ເມືອ mu2a to return
 ເມືອງ mu2aN town, district
ໃນ na2y in
 ໃນ ເມືອງ na2y mu2aN downtown
 ຍ່າງ ±a#aN to walk
 ຍ່າງ ຫຼິ້ນ ±a#aN li3n to take a walk
 ສົ່ງ so#N to send
 ຊີ້ ເຄື່ອງ su1u khu#aN to shop
 ຊື້ su1u to buy
 ຕະຫຼາດ tala3at market
 ຕັດຜົມ ta2tpho4m to cut hair
 ຕັດ ta2t to cut
 ຜົມ pho4m hair