Quiz1 Quiz 2 Vocabulary Flash Card Vocabulary Matching Game Back to Lesson 4 Spoken Lao
                                 

Conversation 1: Occupations

WB01432_.gif (3228 bytes)

                              
Listen to the whole conversation     
Note:  At times, a space gap will appear between letters in the IPA transcription (middle column).  This is because of a technical problem in the various browsers that renders this font this way and is beyond our control. 
    
A1 ເຈົ້າ ເຮັດການຫຍັງ ? càw hēt kǎan ñǎŋ What work do you do ?
B1 ຂ້ອຍເປັນອາສາສະໝັກ. khɔ̂j pěn ǎasǎasamák I am a volunteer.
A2 ເຈົ້າ ເຮັດນຳອົງການໃດ ? càw hēt nám ǒŋkǎan dǎj What agency do you work with ?
B2 ຂ້ອຍເຮັດນຳອົງການໄຈກາ. khɔ̂j hēt nám ǒŋkǎan cajkàa I work with JICA.
                    
Tone Chart Spoken Lao
         
         
                

Conversation 2: Occupations

WB01432_.gif (3228 bytes)

Listen to the whole conversation         
A1 ເຈົ້າເປັນຄູສອນແມ່ນບໍ ? càw pěn khúu-sɔ̌ɔnˏ mε̄εn bɔ̌ɔ You are a teacher, right ?
B1 ບໍ່, ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ເປັນຄູສອນ, ຂ້ອຍເປັນນັກຮຽນ bɔ̄ɔˏ khɔ̌j bɔ̄ɔ dàj pěn khúu -sɔ̌ɔn khɔ̌j pěn nāk-hían No I am not a teacher; I am a student.
                     
Tone Chart Spoken Lao
                  
                                    
        

Conversation 3: Occupations             

WB01432_.gif (3228 bytes)

                   
Listen to the whole conversation  
A1 ເຈົ້າເຮັດການນຳລັດບໍ ? càw hēt kǎan nám lāt bɔ̌ɔ Do you work for the Government ?
B1 ບໍ່, ຂ້ອຍເຮັດການນຳ
ບໍລິສັດ
bɔ̄ɔˏ khɔ̂j hēt kǎan nám bɔ̌ɔlisát No, I work for a business.
A2 ບໍລິສັດໃດ ? bɔ̌ɔlisát dǎj What business ?
B2 ບໍລິສັດ ທ່ອງທ່ຽວລາວ bɔ̌ɔlisát thɔ̄ɔŋ-thīaw láaw Lao Tour Company.
                  
Tone Chart Spoken Lao
                         
                        

Vocabulary

         
 ອົສຕາລີ ?o1tsa2ta#ali2i Australia
 ອາສາສະໝັກ ?a4asa4asa2ma2k volunteer
 ບໍລິສັດ bO4Oli#sa2t company
 ໄດ້ da1y can
 ບໍ່ໄດ້ເປັນ bO#O da1y pe4n not, not be
 ກະຊວງ kasu2aN ministry
 ກະຊວງສຶກສາທິການ kasu2aN sy2ksa4athi#ka4an Ministry of Education
 ເຮັດ ການ he#t ka4an to work
 ລັດ la#t government
 ຄູສອນ khu2u-sO4On teacher
 ພະນັກງານ pha#na#kNa2an employee
 ໝໍ mO4O doctor,medic
 ທ່ານໝໍ tha#an mO4O M.D.
 ນາງພະຍາບານ na2aN pha#±a2aba4an nurse
 ໄຈກາ

ca4yka1a JICA
 ນັກຮຽນ

na#khi2an student
 ຍີ່ປຸ່ນ

±i#ipu#n Japan
 ນັກທຸລະກິດ

na#kthu#la#ki2t businessman
 ຊາວນາ

sa2awna2a farmer
 ຕຳລວດ

tamluat policeman
 ທະຫານ

tha#ha4an soldier
 ສະຖານທູດ

sa2tha4anthu1ut embassy
 ນັກການທູດ

na#kka4anthu1ut diplomat
 ທ່ອງທ່ຽວ

thO#ONthi#aw to tour
 ນັກທ່ອງທ່ຽວ

na#kthO#ONthi#aw tourist
 ອຸຍນິເຊັບ

?u4jni#se#p UNICEF