Quiz1 Quiz 2 Vocabulary Flash Card Vocabulary Matching Game Back to Lesson 3 Spoken Lao
                                         

Conversation 1: Nationality

WB01432_.gif (3228 bytes)

         
Listen to the whole conversation                            
Note:  At times, a space gap will appear between letters in the IPA transcription (middle column).  This is because of a technical problem in the various browsers that renders this font this way and is beyond our control. 
   
A1 ພວກເຈົ້າມາແຕ່ໃສ ? phùak càw máa tε̄ε sǎj Where do you come from ?
B1 ພວກຂ້ອຍມາແຕ່ປະເທດຝຣັ່ງ. phùak khɔ̂j máa tε̄ε pa-thèet falāng We come from France.
A2 ພວກເຈົ້າເດ໊ ? phùak càw de+e How about you ?
B2 ພວກຂ້ອຍມາແຕ່ລາວ. phùak khɔ̂j máa tε̄ε láaw We come from Laos.
                                      
Tone Chart Spoken Lao
           
                  

Conversation 2: Nationality

WB01432_.gif (3228 bytes)

                    
Listen to the whole conversation                  
A1 ຂໍໂທດເຈົ້າເປັນຄົນລາວບໍ ? khɔ̌ɔ thòotˏ càw pěn khón láaw bɔ̌ɔ Excuse me, are you Lao ?
B1 ແມ່ນແລ້ວ ຂ້ອຍເປັນຄົນລາວ mε̄εn lέεwˏ khɔ̂j pěn khón láaw That's right, I am Lao.
A2 ເຈົ້າມາແຕ່ແຂວງໃດ ? càw máa tε̄ε khwε̌εŋ dǎj What province do you come from?
B2 ຂ້ອມມາແຕ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ khɔ̂j máa tε̄ε khwε̌εŋ lǔang phā-bǎaŋ I come from Luang Phabang.
                                  
Tone Chart Spoken Lao
                             
                   

Conversation 3: Nationality

WB01432_.gif (3228 bytes)

             
Listen to the whole conversation   
A1 ລາວເປັນຄົນຫຍັງ ? làaw pěn khón ñǎŋ What nationality is he/she ?
B1 ລາວເປັນຄົນ ອາເມລິກາ láaw pěn khón améelīkǎa He/she is American.
A2 ລາວມາແຕ່ລັດໃດ ? láaw máa tε̄ε lāt dǎj What state does he/she come from ?
B2 ລາວມາແຕ່ລັດ ເທັກຊັດ láaw máa tε̄ε lāt thēksāt He/she comes from Texas.
                                    
Tone Chart Spoken Lao

        

                                

Vocabulary

          

ອາເມຣິກາ

ame2elikaa,

America

ຝຣັ່ງ

fala#N

French

ກາລິຟໍເນັຍ

kaalii2fO#O2nia2

California

ວຽດນາມ

via1tna2am

Vietnamese

  ກຳປູເຈຍ ka4mpu4uci4a   Cambodia

ເຂົາເຈົ້າ

khaoca$w

they, them, their

ຂະເຈົ້າ

khaca$w

they, them, their

ຄົນ

kho2n

person, people

ຂໍໂທດ

khO4O tho1ot

excuse me (lit. request punishment)

ແຂວງ

khwE4EN

province

ລາວ

la2aw

Laotian, he, she

  ຈີນ   ciin   China

ຣັດ

la#t

state

ຫລວງພຣະບາງ

lua4NphabaaN

Luang Phabang (royal capital and province in northern Laos)

ມາ

ma2a

to come

ເມືອງ

mua2N

country, city

  ບ້ານ   baan   village, house

ປາກເຊ

pa3akse2e

Pakse (city in southern Laos)

ເປັນ

pen

to be

  ປະເທດ   pathe#t   country, state

ພວກ

phua1k

group, we, us

ພວກເຈົາ

phua1k- ca2w

you (pl)

  ພວກຂ້ອຍ   phua1k- kho2y   we

ໃສ

sa4y

where

  ໃດ   da4y   which

ເທັກຊັດ

te#ksat#

Texas

ແຕ່

tee

from

ໄທ

thay

Thai,  they

ວຽງຈັນ

via2Ncan

Vientiane (administrative capital and province in central Laos)