Quiz 1 Quiz 2 Vocabulary Flash Card Vocabulary Matching Game Back to Lesson 2 Spoken Lao
          
            

Conversation 1: At the Cafe

WB01432_.gif (3228 bytes)

                      
Listen to the whole conversation                
Note:  At times, a space gap will appear between letters in the IPA transcription (middle column).  This is because of a technical problem in the various browsers that renders this font this way and is beyond our control. 
    
A1 ເຈົ້າ ຊິ ເອົາ ຫຍັງ ? càw sī ǎw ñǎŋ ? What'll you have ?
B1 ຂ້ອຍ ຊິ ເອົາ ກາເຟ, ເຈົ້າ ເດ໋ ? khɔ̂j sī ǎw kǎa-féeˏ càw de+e? I'll have coffee, and you ?
A2 ຂ້ອຍ ຊິ ເອົາ ນ້ຳ ຊາ khɔ̂j sī ǎw nàm-sáa I'll have tea.
              
Tone Chart Spoken Lao
    
              
     

Conversation 2: At the Restaurant

WB01432_.gif (3228 bytes)

                                    
Listen to the whole conversation    
A1 ເຈົ້່າ ຢາກ ກິນ ຫຍັງ ? càw jâak kǐn ñǎŋ ? What would you like to eat ?
B1 ຂ້ອຍ ຢາກ ກິນ ເຂົ້າ ຜັດ khɔ̂j jâak kǐn khâw-phát I'd like fried rice.
A2 ໝູ່ ເຈົ້າ ເດ໋ ? mūu càwˏ de+e ? How about your friend ?
B2 ລາວ ຢາກ ກິນ ເຝີ láaw jâak kǐn fǝ̌ǝ She'd like noodles.
             
Tone Chart Spoken Lao
    
    

Conversation 3: Food             

WB01432_.gif (3228 bytes)

                  
Listen to the whole conversation    
A1 ເຂົ້າ ຜັດ, ແຊບ ບໍ khâw-phátˏ sὲεp bɔ̌ɔ ? Is the fried rice tasty ?
B1 ແຊບ ຫຼາຍ sὲεp lǎaj Very tasty !
A2 ເຈົ້າ ມັກ ເຜັດ ຫຼື ບໍ່ ເຜັດ càw māk phét ly̌y bɔ̄ɔ phét? Do you like it hot or not hot?
B2 ຂ້ອຍ ບໍ່ ມັກ ເຜັດ khɔ̂j bɔ̄ɔ māk phét I don't like it hot.
                              
Tone Chart Spoken Lao
        
                              

Vocabulary

         

ອາຫານ

?aaha4an

food

ອາກາດ

?aakaa3t

weather

ເອົາ

?aw

to take

ເບຍ

bia

beer

ບໍ່ເປັນຫຍັງ

bO#O pen n)a4N

you're welcome, never mind

ຈາງ

caaN

bland

ຣ້ອນ

hOO1n

hot (temperature)

ເຢັນ

yen

cool, cold (see grammar note 2)

ຢູ່

yu#u

be

ກາເເຟ

kaafe2e

coffee

ກາເຟດຳ

kaafe2e dam

hot, black coffee

ກາເຟດຳເຢັນ

kaafe2e dam yen

iced, black coffee

ກາເຟຂົມ

kaafe2e no2m

hot coffee with milk

ກາເຟຂົມເຢັນ

kaafe2e no2m yen

iced coffee with milk

ໂຄລ້າ

khoo2 laa1

Coca cola

ຫລາຍ

la4ay

much, many, a lot

ຫລື

lu4u

or

ມັກ

ma#k

to like

ນົມ

no2m

milk

ນ້ຳ

na1m

water

ຊາ

sa2a

tea

ຊາເຢັນ

sa2a yen

iced tea

ຊາດຳ

sa2a dam

hot black tea (without milk)

ຊານົມ

sa2a no2m

hot black tea with milk

ຊາດຳເຢັນ

sa2a dam yen

iced black tea

ຊານົມເຢັນ

sa2a no2m yen

iced black tea with milk

ເຜັດ

phet2

hot, spicy (food)

  ເຄັມ 1  khe2m   salty

ໂພດ

phoo1t

too much, in excess

ພໍດີ

phO2O-dii

just right, in excess, just right, just enough

ຊິ

si

intend to, will, would

ດຳ

dam

black

ຫວານ

wa4an

sweet

  ແຊບ    sE1Ep   testy, delicious
   ສົ້ມ    so3m   sour