Quiz 1 Quiz 2 Vocabulary Flash Card Vocabulary Matching Game Back to Lesson 30 Spoken Lao
                     
                    

Conversation 1: Inviting and regretting

WB01432_.gif (3228 bytes)

                
Listen to the whole conversation        
Note:  At times, a space gap will appear between letters in the IPA transcription (middle column).   This is because of a technical problem in the various browsers that renders this font this way and is beyond our control. 
     
A1
ມື້ຄ່ຳນີ້ ຂ້ອຍຢາກເຊີນເຈົ້າ
ມາຫຼິ້ນຢູ່ ບ້ານຂ້ອຍ
mỳy-khám-nìi khɔ̂j jâak sǝ́ǝn càw máa lîn jūu bàan khɔ̂j I'd like to invite you over to my house this evening.
B1 ຂ້ອຍເສຍໃຈຫຼາຍມາບໍ່ໄດ້ ຂ້ອຍມີ ນັດແລ້ວ khɔ̂j sǐa-cǎj lǎaj máa bɔ̄ɔ dàj khɔ̂j míi nāt lὲεw Oh, I'm very sorry. I can't go. I have an appointment already.
A2 ຊັນນະ, ເອົາໄວ້ເທື່ອໜ້າ ເນາະ sàn na ǎw wàj thȳa nâa nɔ̄ Then, let's do it another time, all right ?
                     
Tone Chart Spoken Lao
             
               
            
     

Conversation 2: Otherwise

WB01432_.gif (3228 bytes)

                
Listen to the whole conversation        
A1 ຈັກໂມງແລ້ວ cák móoŋ lὲεw What time is it ?
B1 ສິບເອັດໂມງຍັງຊາວ síp ét móoŋ ñáŋ sáaw Twenty to eleven.
A2 ເຮົາຄວນໄປດຽວນີ້ háw khúan pǎj dǐaw-nìi We should go now.
B2 ແມ່ນ, ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາບໍ່ທັນລົດ mε̄εn bɔ̄ɔ dāŋ nàn háw bɔ̄ɔ thán lōt That's right. Otherwise we won't be in time for the car.
                     
Tone Chart Spoken Lao
             
               
            
     

Conversation 3: Therefore

WB01432_.gif (3228 bytes)

                
Listen to the whole conversation        
A1 ລູກນ້ອຍ ຂ້ອຍໃຫ້ຫຼາຍ luuk nɔɔj khɔj haj laaj My child is crying a lot.
B1 ເຈົ້າຮູ້ບໍ່ວ່າ ລາວເປັນຫຍັງ caw huu bɔɔ waa laaw pen ñaŋ Do you know what is wrong ?
A2 ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງ ມາຫາທ່ານ khɔj bɔɔ huu daŋ nan cyŋ maa haa thaan I don't know. That's why I have to see you.
                     
Tone Chart Spoken Lao
             
               
            
     

Vocabulary

     

ບັດ bát card
ບັດເຊີນ bát-sǝ́ǝn invitation
ຈອງ cɔ̌ɔŋ to reserve
ຈື່ cȳy to remember
ດັ່ງນັ້ນ dāŋ-nàn therefore
ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ bɔ̄ɔ-dāŋ-nàn otherwise
ໄຫ້ hâj to cry
ກະແຈ kacε̌ε key
ໃສ່ກະແຈ sāj-kacε̌ε to lock
ເກັບ kép to collect
ຄ່ຳ khām evening
ນະ nā then
ນັດ nāt to make a date
ນ້ຳເບີ nàm-bǝ̌ǝ number
ປັດສະປໍ pád-sa-pɔ̀ɔ passport
ໃບຂັບຂີ່ bǎj-kháp-khīi driving license
ປີ້ pìi ticket
ຈອງປີ້ cɔ̌ɔŋ pìi to reserve a seat
ໂທລະສັບ thóo-la-sáp telephone
ຖ້າ thâa to wait
ຖິ້ມ thîm to place, throw
ຝາກຈົດໝາຍ fâak cót-mǎaj to send a letter with someone
ບັດປະຈຳຕົວ bát pa-cǎm tǔa identity card
ໄວ້ wáj to keep
ວີຊາ wisàa visa