Quiz 1 Quiz 2 Vocabulary Flash Card Vocabulary Matching Game Back to Lesson 28 Spoken Lao
                     
                            
     

Conversation 1: In time

WB01432_.gif (3228 bytes)

                
Listen to the whole conversation        
Note:  At times, a space gap will appear between letters in the IPA transcription (middle column).   This is because of a technical problem in the various browsers that renders this font this way and is beyond our control. 
A1 ຂ້ອຍຟ້າວ, ເກືອບ ບໍ່ທັນ khɔ̂j fàawˏ kŷap bɔ̄ɔ thán I was rushing; almost didn't make it.
B1 ຕື່ນສວາຍວ໋າ tȳyn sǔaj wa+a What, did you get up late ?
A2 ແມ່ນແລ້ວ, ຄືນນີ້ໄປຫຼີ້ນເດິກຫຼາຍ mε̄εn lὲεwˏ khýyn nìi pǎj lîn dǝ́k lǎaj That's right; last night I was out late.
                     
Tone Chart Spoken Lao
             
               
            
     

Converstion 2: Except

WB01432_.gif (3228 bytes)

                
Listen to the whole conversation        
A1 ເຮົາຊິໄປຂື້ນພູໄປທ່ຽວ háw sī pǎj khŷn phúu pǎj thīaw We're going to go up in the mountains to tour around.
B1 ໄປໝົດຊູ່ຄົນບໍ ? pǎj mót sūu khón bɔ̌ɔ Is everyone going ?
A2
ໄປໝົດຊູ່ຄົນນອກຈາກ
ອ້າຍວັນ ໄຊ
ລາວຊິຢູ່ເຝົ້າເຮືອນ
pǎj mót sūu khón nɔ̀ɔkcâak àaj wánsáj; láaw sī jūu fâw hýan Everyone is going except for Vanxay; he's going to stay to watch after the house.
                     
Tone Chart Spoken Lao
             
               
            
     

Converstion 3: Unless

WB01432_.gif (3228 bytes)

                
Listen to the whole conversation        
A1 ຂີ່ລົດຂື້ນໄປບໍ ? khīi lōt khŷn pǎj bɔ̌ɔ Do we go up in the car?
B1
ບໍ່ໄດ້, ນອກຈາກເຈົ້າ
ມີລົດຈິບ ທາງຍາກຫຼາຍ
bɔ̄ɔ dàjˏ nɔ̀ɔkcâak càw míi lōt cīip; tháaŋ ñàak lǎaj No, you can't, unless you have a jeep. The way is difficult.
                     
Tone Chart Spoken Lao
             
               
            
     

Vocabulary

   

ເດິກ dǝ́k late at night
ນອກເດິກ nɔ̀ɔkcâak sleep late
ຟ້າວ fàaw to rush
ຝັງ fáŋ to listen
ເຝົ້າ fâw to guard
ໄຮ່ hāj field (dry)
ເຮັດໄຮ່ hēt-hāj to farm
ນາ náa paddy
ເຮັດນາ hēt-náa to grow paddy rice
ຮ້ອງເພັງ hɔ̀ɔŋ-phéŋ to sing
ເພັງ phéŋ song
ໄຂ້ khâj fever
ເປັນໄຂ້ pěn-khâj to have a fever
ເກືອບ kŷap almost
ລົດຈິບ lōt-cīp jeep
ລອຍນ້ຳ lɔ́ɔj-nàm to swim
ເມົາ máw dizzy, drunk
ເມົາເຮືອ máw-hýa seasick
ເມົາເຫຼົ້າ máw-lâw drunk
ເມົາລົດ máw-lōt carsick
ຍິງປືນ ñíŋ-py̌yn to shoot a gun
ປີນ py̌yn gun
ພູ phúu mountain
ປູກຜັກ pûuk-phák to plant vegetables
ປູກ pûuk to plant
ສວນ sǔan garden
ຕ່າງ tāaŋ different, other
ຕ່າງປະເທດ tāaŋ-pathèet foreign country
ປະເທດ pa-thèet country
ຕື່ນສວາຍ tȳyn sǔaj to wake up late
ຫວັດ wát sick,
ເປັນຫວັດ pěn-wát to have a cold