Quiz 1 Quiz 2 Vocabulary Flash Card Vocabulary Matching Game Back to Lesson 27 Spoken Lao
   
         

Conversation 1: Have someone do something

WB01432_.gif (3228 bytes)

                
Listen to the whole conversation        
Note:  At times, a space gap will appear between letters in the IPA transcription (middle column).   This is because of a technical problem in the various browsers that renders this font this way and is beyond our control. 
     
A1 ເຮົາຊິສັ່ງຫຍັງ háw sī sāŋ ñǎŋ What shall we order ?
B1 ໃຫ້ເຈົ້າສັ່ງຊ໋າຂ້ອຍບໍ່ຊ່າງ ຊິສັ່ງປານໃດ hâj càw sāŋ sa+aˏ khɔ̂j bɔ̄ɔ sāaŋ sī sāŋ pāan-dǎj You order, I am not so skilled in ordering.
A2 ຄັນຊັ້ນ, ເອົາແກງ, ຂົ້ວຊີ້ນ ໃສ່ຜັກ ກັບປີ້ງໄກ່ເນ໊າະ khán sànˏ ǎw kε̌εŋˏ khûa sìin sāj phák káp pìiŋ kāj nɔ̄ Then, let's have soup, stir-fried meat with vegetables and roast chicken, all right ?
                     
Tone Chart Spoken Lao
             
               
            
     

Conversation 2: Time; when

WB01432_.gif (3228 bytes)

                
Listen to the whole conversation        
A1 ເຈົ້າມາ, ພໍດີເຮົາກຳລັງ ສິກິນເຂົ້າ càw maáˏ phɔ́ɔ dǐi háw kǎmláŋ sī kǐn khâw. Just as you came; we were sitting down to eat.
B1 ເຊີນຕາມສະບາຍຂ້ອຍອື່ມ ແລ້ວ ຂ້ອຍຫາກໍ່ກິນ ເຂົ້າເມື່ອກີ້ນີ້ sǝ́ǝn tǎam sabǎajˏ khɔ̂j īim lὲεwˏ khɔ̂j hǎa kɔ̄ɔ kǐn khâw mỳy-kìi-nìi Don't let me disturb you. I'm full; I just now finished eating.
                     
Tone Chart Spoken Lao
             
               
            
     

Conversation 3: Final particle dee

WB01432_.gif (3228 bytes)

                
Listen to the whole conversation        
A1 ລະວີວັນ ຊີມາຄົວກິນຈັກໂມງ lawíiwán sī máa khûa kǐn cák móoŋ What time is Lavivanh coming to cook ?
B1 ກຳລັງເຮັດແລ້ວເດ໋ kǎmláŋ hēt la de+e She's already cooking.
A2 ລາງເທຶ່ອລາວອາດຈະຕ້ອງ    ການ ໃຫ້ ເຮົາຊ່ອຍ láaŋ thȳaˏ láaw âat cá tɔ̀ɔŋkǎan hâj háw sɔ̄ɔj Maybe, she might want us to help.
                     
Tone Chart Spoken Lao
             
               
            
     

Vocabulary

     

ອາດຈະ âat-cá may, might
ຈານ cǎan dish
ເຝີ fǝ̌ǝ kind of noodles
ອີ່ມ īim full from eating
ຢາກເຂົ້າ jâak-khâw hungry
ຢາກນ້ຳ jâak-nàm thirsty
ກຳລັງ kǎmláŋ in the act of
ແກງ kε̌εŋ soup
ກຸ້ງ kùŋ shrimp
ຂົ້ວ khûa to stir-fry
ຄົວກິນ khúa-kǐn to prepare food
ສຳລັບ sǎmlāp for
ຊ່າງ sāaŋ adept at
ສັ່ງ sāŋ to order
ຊີ້ນ sìin flesh, meat
ຊີ້ນໝູ sìin-mǔu pork
ຊີ້ນງົວ sìin-ŋúa beef
ຕົ້ມ tòm to boil
ຖ້ວຍ thûaj bowl
ລາງເທື່ອ láaŋ-thȳa sometimes, maybe
ເມື່ອກີ້ນີ້ mȳa-kìi-nìi just now
ຜັກ phák vegetable
ພິເສດ phī-sêet special
ເພາະສະນັ້ນ phɔ̄-sa-nàn therefore
ພໍດີ phɔ́ɔ-dǐi just right, just then
ປີ້ງ pìiŋ to broil