Quiz 1 Quiz 2 Vocabulary Flash Card Vocabulary Matching Game Back to Lesson 24 Spoken Lao
            
     

Conversation 1 : Before This ... That

WB01432_.gif (3228 bytes)

                
Listen to the whole conversation        
Note:   At times, a space gap will appear between letters in the IPA transcription (middle column).  This is because of a technical problem in the various browsers that renders this font this way and is beyond our control. 
     
A1 ກ່ອນເຈົ້າມານີ້, ເຈົ້າເຮັດການຢູ່ໃສ? kɔ̄ɔn càw máa nìiˏ càw hēt kǎan jūu sǎj Before you came here, where did you work ?
B1 ຂ້ອຍເຮັດການຢູ່ຊຽງຂວາງ khɔ̂j hēt kǎan jūu síaŋ khǔaŋ I worked in Xieng Khouang.
A2 ເຈົ້າໄປເຮັດຫຍັງຢູ່ຫັ້ນ ພຸ້ນ ?? càw pǎj hēt ñǎŋ jūu phùn What did you do there ?
B2 ຂ້ອຍໄປເຮັດໂຄງການພັດທະນາ khɔ̂j pǎj hēt khóoŋkǎan phātthanáa I worked in a development project.
                     
Tone Chart Spoken Lao
             
               
            
     

Conversation 2: After This ... What

WB01432_.gif (3228 bytes)

                
Listen to the whole conversation        
A1 ຫຼັງຈາກປະຊຸມແລ້ວໆ ເຈົ້າຊິເຮັດ ຫຍັງ ? lǎŋcâak pasúm lὲεw lὲεwˏ càw sī hēt ñǎŋ After the meeting is finished, what are you going to do ?
B1 ຂ້ອຍຊິໄປພົບຫົວໜ້າພະແນກກ່ອນ ແລ້ວຊິກັບເມຶອບ້ານ ເຮີ້ອນ ? khɔ̂j sī pǎj phōp hǔa-nâa phanε̂εk kɔ̄ɔnˏ lὲεw sī káp mýa bàan I am going to meet the section chief first, and then I'll go back home.
                     
Tone Chart Spoken Lao
             
               
            
     

Conversation 3: When That ... What

WB01432_.gif (3228 bytes)

                
Listen to the whole conversation        
A1 ຕອນເຈົ້າເຮັດວຽກຢູ່ຊົນນະບົດ, ເຈົ້າເຮັດຫຍັງແດ່ tɔ̌ɔn càw hēt wìak juu sónnabótˏ càw hēt ñaŋ dεε When you were working in rural areas, what did you do ?
B1 ຕອນນັ້ນຂ້ອຍແນະນຳເລຶ່ອງ   ການວາງແຜນຄອບຄົວ tɔ̌ɔn nànˏ khɔ̂j nε̄-nám lyaŋ kǎan wáaŋ phε̌εn khɔ̀ɔpkhúa At that time, I was an advisor in family planning.
                     
Tone Chart Spoken Lao
             
               
            
     

Vocabulary

    

ບ້ານ ນອກ bàan-nɔ̀ɔk countryside
ເຈົ້າ ແຂວງ càw-khwε̌εŋ Provincial Governor
ເມືອງ mýaŋ District
ເຈົ້າ ເມືອງ càw-mýaŋ District Governor
ການ kǎan job, work
ກ່ອນ ອື່ນ kɔ̄ɔn-ȳyn first of all
ຫຼັງຈາກ lǎŋ-câak after
ແລ້ວ lὲεw to finish; then
ເບື່ອງ lȳaŋ affair; about
ຕ່າງປະເທດ tāaŋ-pathèet foreign country
ໃນທີ່ສຸດ náj-thīi-sút finally
ແນະນຳ nε̄-nám to advise
ອົບພະຍົບ ópphāñōp to take refuge
ຄົນອົບພະຍົບ khón ópphāñōp refugee
ນາຍບ້ານ náaj-bàan village chief
ຊຽງຂລາງ síaŋ khǔaŋ Xieng Khouang
ຕາມ tǎam to follow; according to
ຕອນ tɔ̌ɔn part; when, while
ຕອນຫຼັງ tɔ̌ɔn-lǎŋ afterwards, later
ຕອນນັ້ນ tɔ̌ɔn-nàn then, at that time
ຕອນທຳອິດ tɔ̌ɔn thám-ít at first