Quiz 1 Quiz 2 Vocabulary Flash Card Vocabulary Matching Game Back to Lesson 23 Spoken Lao
                     
                     
                     

Conversation 1: Have someone do something.

WB01432_.gif (3228 bytes)

                
Listen to the whole conversation        
Note:  At times, a space gap will appear between letters in the IPA transcription (middle column).   This is because of a technical problem in the various browsers that renders this font this way and is beyond our control. 
     
A1 ເຈົ້າມິເວລາບໍ ? càw míi wéeláa bɔ̌ɔ You have some time ?
B1 ມີ ເຈົ້າຊິເຮັດຫຍັງ ? míiˏ càw sī hēt ñǎŋ Yes, what do you want to do ?
A2 ຂ້ອຍຢາກໃຫ້ເຈົ້າໄປສົ່ງຂ້ອຍຢູ່ ຄີວລົດຕັກຊີໄດ້ບໍ ? khɔ̂j jâak hâj càw pǎj sōŋ khɔ̂j jūu khíw lōt tāksìi dàj bɔ̌ɔ Would you be able to take me to the

taxi queue ?

B2 ໄດ້, ບໍ່ເປັນຫຍັງ dàjˏ bɔ̄ɔ pěn ñǎŋ Sure, no problem.
                     
Tone Chart Spoken Lao
             
               
            
     

Conversation 2: Bring To

WB01432_.gif (3228 bytes)

                
Listen to the whole conversation        
A1
ມື້ເຊົ້ານີ້ມີຄົນເອົາຈົດໝາຍ
ມາໃຫ້ ເຈົ້າ
mỳy-sàw nìi míi khón ǎw cótmǎaj máa hâj càw This morning, someone brought a letter for you.
B1 ລາວບໍ່ເວົ້າຫຍັງບໍ ? láaw bɔ̄ɔ wàw ñǎŋ bɔ̌ɔ He didn't say anything ?
A2 ລາວບອກວ່າລາວຊິກັບມາ ຕອນແລງ láaw bɔ̂ɔk wāa láaw sī káp máa tɔ̌ɔn lέεŋ He said he would come back this evening.
                     
Tone Chart Spoken Lao
             
               
            
     

Conversation 3: Do something for someone.

WB01432_.gif (3228 bytes)

                
Listen to the whole conversation        
A1 ຝົນຕົກ, ຊ່ວຍອັດປ່ອງຢ້ຽມໃຫ້ ຂ້ອຍແດ່ fǒn tókˏ sūaj át pɔ̄ɔŋ-jìam hâj khɔ̂j dε̄ε It's raining, please help me close the windows.
                     
Tone Chart Spoken Lao
             
               
            
     

Vocabulary

     

ອັດ át to close
ຄອມພີວເຕີ khɔ́ɔmphíutǝ̀ǝ computer
ພິມ phím to print
ຕີພິມ tǐi-phím to type
ແດດ dε̂εt sunshine
ມີແດດ míi-dε̂εt sunny
ຝົນຕົກ fǒn-tók to rain
ຝົນເຊົາ fǒn-sáw to stop raining
ແຮງ hέεŋ force; strong
ໄຂ khǎj to open
ເຂົ້າໜົມ, ຂະ ໜົມ khâw-nǒmˏ kha-nǒm cake, candy
ຂອງຂວັນ khɔ̌ɔŋ-khwǎn gift
ລົມ lóm wind
ມີລົມ míi-lóm windy
ໝາກໄມ້ mâak-màj fruit
ໄມ້ màj wood
ໝາກກ້ຽງ mâak-kìaŋ orange
ໝາກກ້ວຍ mâak-kùaj banana
ໝາກໂປມ mâak-pòom apple
ໜັງສືພິມ nǎŋsy̌y-phím newspaper
ອື່ນ ȳyn other, another
ປຽກ pîak wet