Quiz 1 Quiz 2 Vocabulary Flash Card Vocabulary Matching Game Back to Lesson 22 Spoken Lao
                    
                      
       

Conversation 1: Take To

WB01432_.gif (3228 bytes)

                
Listen to the whole conversation        
Note:   At times, a space gap will appear between letters in the IPA transcription (middle column).  This is because of a technical problem in the various browsers that renders this font this way and is beyond our control. 
    `
A1 ແມ່ນໃຜຊິພາແຂກໄປກິນເຂົ້າ ? mε̄εn phǎj sī pháa khε̂εk pǎj kǐn khâw Who is going to take the guests to eat ?
B1 ແມ່ນຂ້ອຍເອງ, ກິນເຂົ້າແລ້ວ, ຂ້ອຍກໍ່ຊິພາເຂົາໄປພັກຜ່ອນ mε̄εn khɔ̂j ěeŋˏ kǐn khâw lὲewˏ khɔ̂j kɔ̄ɔ sī pháa khǎw pǎj phāk phɔ̄ɔn I will myself; after eating, I will then take them to have a rest.
                     
Tone Chart Spoken Lao
             
               
            
     

Conversation 2: Take and Bring

WB01432_.gif (3228 bytes)

                
Listen to the whole conversation        
A1 ລາວເອົາຂັນເງິນມາແຕ່ໃສ ? láaw ǎw khǎn ŋǝ́n máa tε̄ε sǎj Where did he bring the silver bowl from ?
B1 ລາວເອົາມາແຕ່ຫຼວງພະບາງ láaw ǎw máa tε̄ε lǔaŋ phābǎaŋ He brought it from Luang Phabang.
A2 ລາວຊິເອົາຫຍັງກັບໄປ ? láaw sī ǎw ñǎŋ káp pǎj What will he take back ?
B2 ລາວຊິເອົາສິ້ນໃໝກັບໄປ láaw sī ǎw sîn mǎj káp pǎj He will take a silk skirt (sinh) back.
                     
Tone Chart Spoken Lao
             
               
            
     

Conversation 3: Send To

WB01432_.gif (3228 bytes)

                
Listen to the whole conversation        
A1 ເຈົ້າຊິສົ່ງປື້ມຫົວນີ້ໄປໃສ ? càw sī sōŋ pỳm hǔa nìi pǎj sǎj Where are you sending this book to?
B1 ຂ້ອຍຊິສົ່ງໄປບໍ່ແກ້ວ khɔ̂j sī sōŋ pǎj bɔ̄ɔ kὲεw I am sending it to Bo Keo.
A2 ເຈົ້າຊິສົ່ງໄປໃຫ້ໃຜ ? càw sī sōŋ pǎj hǎa phǎj Who are you sending it to ?
B2 ຂ້ອຍຊິສົ່ງໄປໃຫ້ຜູ້ອຳນວຍການ ໂຮງຮຽນ khɔ̂j sī sōŋ pǎj hǎa phûu ǎmnúajkǎan hóoŋhían I am sending it to the director of the school.
                     
Tone Chart Spoken Lao
             
               
            
     

Vocabulary

    

ເອງ ěeŋ -self
ຂ້ອຍ ເອງ khɔ̂j ěeŋ myself
ຝາກ fâak to entrust
ຫໍ່ hɔ̄ɔ package
ຫົວ hǔa clf. for books
ບໍ່ແກ້ວ bɔ̄ɔ kὲεw Bo Keo (map)
ຄຳ khám gold
ກຳປູເຈຍ kampuucìa Cambodia
ລຸ່ມ lūm under, lower
ໜ່ລຍ nūaj clf. for bowls, fruits, teams
ເງິນ ŋǝ́n silver
ຜ້າ phâa cloth
ຜ້າໃໝ phâa mǎj silk
ພາ pháa to escort
ພະມ້າ phāmàa Burma
ຜືນ phy̌yn clf. for Sinh
ສິ້ນ sîn Sinh
ສິ້ນໃໝ sîn mǎj silk Sinh
ຕ່າລ່າງ, ກ້ອງຕ່າລ່າງ tāa-lāaŋˏ kɔ̀ɔŋ tāa-lāaŋ downstairs, ground floor
ເທິງ thǝ́ŋ above, up, on
ເທິງເຮຶອນ thǝ́ŋ hýan upstairs