Quiz 1 Quiz 2 Vocabulary Flash Card Vocabulary Matching Game Back to Lesson 14 Spoken Lao
                                      

Conversation 1: Describing

WB01432_.gif (3228 bytes)

     
Listen to the whole conversation  
Note:  At times, a space gap will appear between letters in the IPA transcription (middle column).   This is because of a technical problem in the various browsers that renders this font this way and is beyond our control. 
   
A1 ຮຽນພາສາລາວຍາກບໍ່ ? hían pháasǎa láaw ñàak bɔɔ Is studying Lao difficult ?
B1 ບໍ່, ບໍ່ຍາກດອກ bɔ̄ɔˏ bɔ̄ɔ ñàak dɔ̂ɔk No, it's not hard at all.
A2 ອີ່ຫຼີບໍ ? īilǐi bɔ̌ɔ Really ?
B2 ອີ່ຫຼີ, ແຕ່ເມື່ອຍຫຼາຍ īilǐiˏ tε̄ε mȳaj lǎaj Really, but it's tiring.
                       
Tone Chart Spoken Lao
           
        
    

Conversation 2: What did you say ?

WB01432_.gif (3228 bytes)

               
Listen to the whole conversation   
A1 ຂໍໂທດ, ເຈົ້າຖາມວ່າຫຍັງເກ໊າະ ? khɔ̌ɔ thòotˏ càw thǎam wāa ñǎŋ kɔ̄ Excuse me, what did you ask ?
B1 ຂ້ອຍຖາມວ່າ, ເຈົ້າມິສໍຍໍ່ ? khɔ̂j thǎam wāaˏ càw míi sɔ̌ɔ bɔ̌ɔ I asked if you had a pencil.
A2 ມີ, ເຊີນ míiˏ sǝ́ǝn I do. Here.
B2 ຂອບໃຈ khɔ̂ɔp cǎj Thank you.
A3 ບໍ່ເປັນຫຍັງ bɔ̄ɔ pěn ñǎŋ Never mind.
                              
Tone Chart Spoken Lao
           
     
           
               

Convesation 3: Discussing

WB01432_.gif (3228 bytes)

                                     
Listen to the whole conversation  
A1 ລາວວ່າລາວຊິໄປໃສເກ໊າະ ? láaw wāa láaw sī pǎj sǎj kɔ̄ He said he was going where ?
B1 ລາວບອກວ່າລາວຊິໄປທ່າແຂກ láaw bɔ̂ɔk wāa láaw sī pǎj thāa-khε̂εk He said he was going to Tha Khek.
A2 ລາວຊິໄປມື້ໃດເກ໊າະ ? láaw sī pǎj mỳy dǎj kɔ̄ When is it he's going ?
B2 ຂ້ອຍ ບໍ່ແນ່ໃຈ, ບາງທີລາວຊິ ໄປ ມື້ອື່ນ khɔ̂j nε̄ε cǎjˏ bǎaŋ-thíi láaw sī pǎj mỳy-ȳyn I'm not sure, maybe he's going tomorrow.
           
Tone Chart Spoken Lao
       
       
              

Vocabulary 

   

 ບອກ bɔ̂ɔk to tell
 ບາງທີ bǎaŋ-thíi maybe
 ແດ່, ແນ່    dε̄εˏ nε̄ε some; please
 ອີ່ຫຼີ īi-lǐi really
 ຢືມ jy̌ym to borrow
 ເກ່ງ kēeŋ smart, skillful
 ເຂົ້າໃຈ khâwcǎj to understand
 ຄຶດ khȳt to think
 ຂໍໂທດ khɔ̌ɔ-thòot to excuse,

excuse (me)

 ເກ໊າະ kɔ̄ again?
 ອີກ ǐik again
 ມ່ວນ mūan fun, pleasant
 ເມື່ອຍ mȳaj tired
 ແນ່ໃຈ nε̄ε-cǎj sure
 ຍາກ ñàak difficult
 ງ່າຍ ŋāaj easy
 ທ່າແຂກ thāa-khε̂εk ThaKhek
 ຖາມ thǎam to ask
 ຮູ້ hùu to know