Quiz 1 Quiz 2 Vocabulary Flash Card Vocabulary Matching Game Back to Lesson 13 Spoken Lao
                        

Conversation 1: Dates

WB01432_.gif (3228 bytes)

Listen to the whole conversation  
Note:  At times, a space gap will appear between letters in the IPA transcription (middle column).   This is because of a technical problem in the various browsers that renders this font this way and is beyond our control. 
     
A1 ມື້ນີ້ແມ່ນວັນຫຍັງ ? mỳy-nìi mε̄εn wán ñǎŋ What is the day of the week ?
B1 ມື້ນີ້ແມ່ນວັນ ພະຫັດ mỳy-nìi mε̄εn wán phā-hát Today is Thursday.
A2 ວັນທີເທົ່າໃດ ? wán thíi thāw-dǎj What is the day of the month ?
B2 ວັນທີຊາວ wán thíi sáaw It's the 20th.
                       
Tone Chart Spoken Lao
            
   
            
           

Conversation 2:  Months

WB01432_.gif (3228 bytes)

                        
Listen to the whole conversation  
A1 ເຈົ້າຊິໄປເດືອນໃດ ? càw sī pǎj dy̌an dǎj What month are you going ?
B1 ຂ້ອຍຊິໄປເດືອນແປດ khɔ̂j sī pǎj dy̌an pε̂εt I go in August.
A2 ເຈົ້າຊິກັບມາປີໜ້າບໍ ? càw sī káp máa pǐi nâa bɔ̌ɔ Are you coming back next year ?
B2 ບໍ່, ຂ້ອຍຊິກັບມາປີນີ້ bɔ̄ɔˏ khɔ̂j sī káp máa pǐi nìi No, I am coming back this year.
                       
Tone Chart Spoken Lao
          
               

Conversation 3: Past Times

WB01432_.gif (3228 bytes)

          
Listen to the whole conversation  
A1 ເຈົ້າເບິ່ງໂທລະພາບເລື່ອຍໆບໍ່ ? càw bǝ̄ŋ thóolaphàap lȳaj lȳaj bɔ̌ɔ Do you watch TV often ?
B1 ບໍ່, ຕາມທຳມະດາ ຂ້ອຍ
ເບິ່ງແຕ່ ວັນເສົາ ກັບວັນອາທິດ
bɔ̄ɔˏ tǎam thámmadǎa khɔ̂j bǝ̄ŋ tε̄ε wán-sǎw wán-ǎathīt No, usually I watch TV just on Saturdays and Sundays.
A2 ເຈົ້າມັກເບິ່ງຫຍັງ ? càw māk bǝ̄ŋ ñǎŋ What do you like to watch ?
B2 ສ່ວນຫຼາຍ ຂ້ອຍມັກເບິ່ງແຕ່ກິລາ sūan lǎajˏ khɔ̂j māk bǝ̄ŋ tε̄ε kiláa Mostly, I watch just sports.
                       
Tone Chart Spoken Lao
       

Vocabulary

  

 ເຈັດສິບສີ່ cét-síp-sīi 74
 ແປດສິບຫ້າ pε̂εt-síp-hâa 85
 ເກົ້າສິບຫົກ kàw-síp-hók 96
 ຮ້ອຍ,  ຫນື່ງຮ້ອຍ    hɔ̀ɔj 100
 ພັນ, ຫນື່ງພັນ   phán 1,000
 ເພັງ phéŋ song
 ຟັງ fáŋ to listen
 ກັບ káp with, and
 ຂ່າວ khāaw news
 ແລະ lε̄ and
 ເລື້ອຍ lȳaj often
 ເລື້ອຍໆ lȳajlȳaj quite often
 ສ່ວນຫຼາຍ sūan-lǎaj mostly
 ຕາມທຳມະດາ tǎam-thámmadǎa usually
 ແຕ່ tε̄ε but
  ທີ -thíi- ordinal marker
ໂທລະພາບ,      ໂທລະທັດ   thóolaphàap

thóolathàt

TV
 ເທົ່າໃດ, ທໍ່ໃດ   thāwdajˏ thɔ̄ɔdaj how much
 ວັນ wán day (of week)
 ວັນອາທິດ wán-ǎathīt Sunday
 ວັນຈັນ wán-cǎn Monday
 ວັນອັງຄານ wán-ǎŋkháan Tuesday
 ວັນພຸດ wán-phūt Wednesday
 ວັນພະຫັດ wán-phahát Thursday
 ວັນສຸກ wán-súk Friday
 ວັນເສົາ wán-sǎw Saturday
 ວິທະຍຸ wīthañū radio