click on each topic to navigate
 

Dialog

WB01432_.gif (3228 bytes)

 
1.)   Meeting and Greeting 
A1 ສະບາຍ ດີ sa-bǎaj dǐi Hello!
B1 ເຈົ້າ, ສະບາຍ ດີ càwˏ sa-bǎaj dǐi Hello!
A2 ໄປ ກ່ອນ pǎj kɔ̄ɔn Bye bye!
B2 ໄປ ດີ pǎj dǐi Bye bye!
              
2.)  Asking and Having 
A1 ເຈົ້າ ຊິ ເອົາ ຫຍັງ ? càw sī ǎw ñǎŋ ? What'll you have ?
B1 ຂ້ອຍ ຊິ ເອົາ ກາເຟ, ເຈົ້າ ເດ໋ ? khɔ̂j sī ǎw kǎa-féeˏ càw de+e? I'll have coffee, and you ?
A2 ຂ້ອຍ ຊິ ເອົາ ນ້ຳ ຊາ khɔ̂j sī ǎw nàm-sáa I'll have tea.
                    
3.)   Living and Staying at 
A1

ເຈົ້າພັກຢູ່ໃສ ? càw phāk jūu sǎj Where do you stay ?
B1

ຂ້ອຍພັກຢູ່ໂຮງແຮມລ້ານຊ້າງ, ເຈົ້າເດ໋ ? khɔ̂j phāk jūu hóoŋhέεm làan-sàaŋˏ càw de+e I stay at the Lane Xang Hotel, how about you ?
A2

ຂ້ອຍພັກຢູ່ນຳຄອບຄົວຄົນລາວ khɔ̂j phāk jūu nám khɔ̀ɔpkhúa láaw I stay with a Lao family.
                   
4.)  Time & Class 
A1 ພວກເຈົ້າຮຽນຈັກໂມງ ? phùak càw hían cák móoŋ What time do you begin class ?
B1 ພວກຂ້ອຍຮຽນເກົ້າໂມງ phùak khɔ̂j hían kàw móoŋ We begin at 9 o'clock.
A2 ພວກເຈົ້າເລີກຈັກໂມງ ? phùak càw lǝ̀ǝk cák móoŋ What time do you finish class ?
B2 ພວກຂ້ອຍເລິກສາມໂມງ phùak khɔ̂j lǝ̀ǝk sǎam móoŋ We finish at 3 o'clock.

For more dialog, go to Spoken Lao Lessons

SEAsite Laos | Overview | History | Art & Culture | Language | Literature

Gallery | Folklore | Other Topics | Links | SEAsite

2003 SEAsite Laos.  Dialog