Lao Books (in Lao) Relating to Folklore

Lao Folk Literature

ກຳມະການວິທະຍາສາດສ້ງຄມ, ຄະນະ.  ຈຳປາສີ່ຕ້ນ : ນິທານຊາດົກ. ວຽງຈັນ: (ໂຣງພິມແຫ່ງລັດ), 1992.

ກຳມະການວັນນະຄະດີ, ຄະນະ.  ກຳ່ພ້າເຕັມດ່ອນ.. ວຽງຈັນ: (ໂຣງພິມຂົວຫລວງ), (ປ.ປ.ປ.).

ຄົ້ນຄວ້າສິລະປະວັນນະຄະດີ, ສະຖາບັນ. ຈຳປາສີ່ຕ້ນ : ນິທານຊາດົກ. ວຽງຈັນ: (ໂຣງພິມແຫ່ງລັດ), 1992.

ຄົ້ນຄວ້າສິລະປະວັນນະຄະດີ, ສະຖາບັນ. ຄຳໂຄງສຸພາສິດບູຣານ. ວຽງຈັນ: (ໂຣງພິມແຫ່ງລັດ), 1986.

ຄົ້ນຄວ້າສິລະປະວັນນະຄະດີ, ສະຖາບັນ. ສິລະປະລາຍລາວບູຣານ ສະຫວັນນະເຂດ, ຈຳປາສັກ. ວຽງຈັນ: (ໂຣງພິມແຫ່ງລັດ), 1989.

ຄົ້ນຄວ້າສິລະປະວັນນະຄະດີ, ສະຖາບັນ. ສິລະປະລາຍລາວບູຣານ ຫລວງພະບາງ. ວຽງຈັນ: (ໂຣງພິມແຫ່ງລັດ), 1989.

ຄົ້ນຄວ້າສິລະປະວັນນະຄະດີ, ສະຖາບັນ. ສຳມະນາໃບລານທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 1. ວຽງຈັນ: (ໂຣງພິມແຫ່ງລັດ), 1989.

ຄົ້ນຄວ້າວັດທະນະທຳສັງຄມ, ສະຖາບັນ. ບົດສົນທະນາຂອງກອງປະຊຸມວ່າດ້ວຍພາສາລາວ. ວຽງຈັນ: (ໂຣງພິມແຫ່ງລັດ), 1995.

ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ສະຖາບັນ. ຂຸນທຶງຂຸນເທືອງ. ວຽງຈັນ: (ໂຣງພິມຊາວຫນຸ່ມ), 1993.

ຄູນ ບຸນປະກອບ. ກອນລຳກວດສອບຊຸດທີ 5.  ຫົວພັນ : (ໂຣງພິມແນວລາວຣັກຊາດ), 1982.

ໂຄສະນາອົບຣົມກຳແພງ, ຄະນະ. ຄູ່ມືສູ່ຂວັນ. ວຽງຈັນ : (ໂຣງພິມວຽງຈັນ), 1995.

ຄຳພໍ ພວງສະບາ. ຈຳປາສີ່ຕ້ນ ເຫລັ້ມ ໒  : ນິທານຊາດົກ. ວຽງຈັນ: (ໂຣງພິມແຫ່ງລັດ), 1995.

ຄຳພໍ ພວງສະບາ. ເດືອນຄ້າງທີ່ເຊລະບຳ. ວຽງຈັນ: (ໂຣງພິມແຫ່ງລັດ), 1982.

ຄຳພໍ ພວງສະບາ. ນຳທຽວນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ = Vientiane Tour. ວຽງຈັນ: (ໂຣງພິມແຫ່ງລັດ), 1995.

ຄຳພໍ ພວງສະບາ. ປະເພນີບູຣານ. ວຽງຈັນ: (ໂຣງພິມແຫ່ງລັດ), 1992.

ຄຳມາ ພົມກອງ. ປະຫວັດສາດ ແລະວັດທະນະທຳ. ວຽງຈັນ: (ໂຣງພິມແຫ່ງລັດ), 1984.

ຈັນທະພອມ ວັນນະຈິດ. ຜູ້ຊາຍຖືກຫລອກ ເຫລັ້ມ 1 . ວຽງຈັນ: (ໂຣງພິມແຫ່ງລັດ), 1991.

ຈັນທະພອມ ວັນນະຈິດ. ຜູ້ຊາຍຖືກຫລອກ ເຫລັ້ມ 2 . ວຽງຈັນ: (ໂຣງພິມແຫ່ງລັດ), 1991.

ຈັນທະພອມ ວັນນະຈິດ. ຣຽມແລະລົງພາກປະຕິບັດໄວຍາກອນລາວ . ວຽງຈັນ: (ໂຣງພິມແຫ່ງລັດ), 1990.

ຈັນທີ ເດືອນສະຫວັນ. ເສ້ນທາງແຫ່ງຊີວິດ ເຫລັ້ມ 1 . ວຽງຈັນ: (ໂຣງພິມແຫ່ງລັດ), 1986.

ຈັນທີ ເດືອນສະຫວັນ. ເສ້ນທາງແຫ່ງຊີວິດ ເຫລັ້ມ 2 . ວຽງຈັນ: (ໂຣງພິມແຫ່ງລັດ), 1991.

ຈັນທີ ເດືອນສະຫວັນ. ຊາຕາຊີວິດ. ວຽງຈັນ: (ໂຣງພິມແຫ່ງລັດ), 1995.

ຈັນທີ ເດືອນສະຫວັນ. ໂຣມເລື້ອງສັ້ນ : ເຫລືອພຽງຣອຍຍີ້ມ. ວຽງຈັນ: (ໂຣງພິມແຫ່ງລັດ), 1995.

ສ. ຄີລີວັນ. ນ້ອງນ້ອຍອາດຫານຫົວພັນ : (ໂຣງພິມແນວລາວຣັກຊາດ), 1988.

ສົມສີ ເດຊາຄຳພູ. ກອນລຳປະຫວັດສາດ. ວຽງຈັນ: (ໂຣງພິມແຫ່ງລັດ), 1977.

ສົມສີ ເດຊາຄຳພູ. ກອນລຳ : ຍ່າງສອງຂາເອົາຕາໄປກ່ອນ. ວຽງຈັນ: (ໂຣງພິມແຫ່ງລັດ), 1987.

ສົມສີ ເດຊາຄຳພູ. ກອນລຳປະຫວັດສາດ. ວຽງຈັນ: (ໂຣງພິມແຫ່ງລັດ), 1983.

ສົມສີ ເດຊາຄຳພູ. ກອນລຳລາວດວງເດືອນ. ວຽງຈັນ: (ໂຣງພິມແຫ່ງລັດ), 1982.

ສົມສີ ເດຊາຄຳພູ. ແກ້ວສາລະພັດນຶກ. ວຽງຈັນ: ຂົວຫລວງການພິມ, 1977.

ສົມສີ ເດຊາຄຳພູ. ສານລຶບບໍ່ສູນ. ວຽງຈັນ : (ໂຣງພິມແນວລາວຣັກຊາດ), 1987.

ສົມສີ ເດຊາຄຳພູ. ຕ້ານຍັກອະວິຊາ. ວຽງຈັນ: (ໂຣງພິມແຫ່ງລັດ), 1982.

ສົມສີ ເດຊາຄຳພູ. ປະທີບໃຈ. ວຽງຈັນ: (ໂຣງພິມແຫ່ງລັດ), 1990.

ສົມສີ ເດຊາຄຳພູ. ສານລຶບບໍ່ສູນ. ວຽງຈັນ : (ໂຣງພິມແນວລາວຣັກຊາດ), 1978.

ສົມແສງ ໄຊຍະແສງ. ນິທານເດັ່ນຈາກອາຊີສຳຫລັບຫລານນ້ອຍ ເຫລັ້ມ 3. ວຽງຈັນ: (ໂຣງພິມແຫ່ງລັດ), 1995.

ສົມມອນ ພູນສະຫວັດ. ຕຳລາຍາພື້ນເມືອງ. ວຽງຈັນ: ມະຫາວຶືທະຍາໄລແພດສາດ, 1986.

ສົມມອນ ພູນສະຫວັດ. ຕຳລາຍາພື້ນເມືອງ. ວຽງຈັນ: (ໂຣງພິມແຫ່ງລັດ), 1990.

ຄົ້ນຄວ້າສັງຄົມວິທຍາ, ສະຖາບັນ. ປະເພນີປິ່ນປົວຂອງເຜົ່າກະຕູ່. ວຽງຈັນ: (ໂຣງພິມແຫ່ງລັດ), 1995.

ສຖິຕິແລະແຜນຜັງແຫ່ງຊາດ, ກົນ. ການບັນທຶໃນດ້ານສຳຫລວດວັດແທກ. ວຽງຈັນ: (ໂຣງພິມແຫ່ງລັດ), 1982.

ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ສູນກາງ. ຄຳຂວັນແມ່ຍິງ ໓ ດີ. ວຽງຈັນ: ສະຫະພັນແມ່ຍິງ, 1995.

ສາຍອູ່ເກີດ, ສີໂຄດຕະບອງ. ວຽງຈັນ : (ໂຣງພິມແຫ່ງລັດ), 1989.

ສິລະປະວັດທະນະທຳ, ກົມ. ທຳນອງເພັງລາວເດິມ. ວຽງຈັນ : (ໂຣງພິມແຫ່ງລັດ), 1981.

ສີສະເຫວີຍ ສຸວັນນີ. ສີໂທນມະໂນລາ. ວຽງຈັນ : (ໂຣງພິມແຫ່ງລັດ), 1995.

ສີລາ ວິລະວົງ. ຄຳສູ່ຂວັນບູຣານ. ວຽງຈັນ : (ໂຣງພິມແຫ່ງລັດ), 1994.

ສີລາ ວິລະວົງ. ທ້າວອຸ່ງ ທ້າວເຈືອງ. ວຽງຈັນ : (ໂຣງພິມໄຜ່ຫນາມ), 1988.

ສີລາ ວິລະວົງ. ປະຫວັດເຈດີຫຼືພະທາດຫລວງ (ພິມຄືນ). ວຽງຈັນ : (ໂຣງພິມສຶກສາ), 1994.

ສີລາ ວິລະວົງ. ປະຫວັດຫນັງສືອລາວ (ພິມເທື່ອທີ ໒). ວຽງຈັນ : (ໂຣງພິມໄຜ່ຫນາມ), 1995.

ສຶກສາທິການ, ກະຊວງ. ການປຸງແຕ່ງອາຫານ. ວຽງຈັນ : (ໂຣງພິມສຶກສາ), 1994.

ສຶກສາທິການ, ກະຊວງ. ກາບກອນ : ກາຣແຕ່ງ. ວຽງຈັນ : (ໂຣງພິມສຶກສາ), 1990.

ສຶກສາທິການ, ກະຊວງ. ນິເລື້ອງສັ້ນສຳລັບເດັກ. ວຽງຈັນ : (ໂຣງພິມສຶກສາ), 1980.

ສຶກສາທິການ, ກະຊວງ. ຄຳກອນພື້ນເມືອງລາວ. ວຽງຈັນ : (ໂຣງພິມສຶກສາ), 1990.

ສຶກສາທິການ, ກະຊວງ. ປະເພນີການແຕ່ງງານ. ວຽງຈັນ : (ໂຣງພິມສຶກສາ), 1990.

ສຶກສາທິການ, ກະຊວງ. ປະມວນບົດກອນວັນຄູແຫ່ງຊາດ. ວຽງຈັນ : (ໂຣງພິມສຶກສາ), 1994.

ສຶກສາທິການ, ກະຊວງ. ປະຫວັດສາດສະໄຫມໃຫມີ. ວຽງຈັນ : (ໂຣງພິມສຶກສາ) (ປ.ປ.ປ.).

ສຶກສາທິການ, ກະຊວງ. ປະຫວັດສາດ ມ. ໑. ວຽງຈັນ : (ໂຣງພິມສຶກສາ), (ປ.ປ.ປ.).

ສຶກສາທິການ, ກະຊວງ. ປະຫວັດສາດ ມ. ໒. ວຽງຈັນ : (ໂຣງພິມສຶກສາ), (ປ.ປ.ປ.).

ສຶກສາທິການ, ກະຊວງ. ປະຫວັດສາດ ມ. ໒. ວຽງຈັນ : (ໂຣງພິມສຶກສາ), 1979.

ສຶກສາທິການ, ກະຊວງ. ປະຫວັດສາດ : ລະບົບຣຽມ. ວຽງຈັນ : (ໂຣງພິມສຶກສາ), (ປ.ປ.ປ.).

ສຶກສາທິການ, ກະຊວງ. ປະຫວັດວັນນະຄະດີ ປີ ໑. ວຽງຈັນ : (ໂຣງພິມສຶກສາ), 1976.

ສຶກສາທິການ, ກະຊວງ. ປະຫວັດວັນນະຄະດີ ປີ ໓. ວຽງຈັນ : (ໂຣງພິມສຶກສາ), 1976.

ສຶກສາທິການ, ກະຊວງ. ປະຫວັດສາດ ອ. ໑. ເຫລັ້ມ ໒. ວຽງຈັນ : (ໂຣງພິມສຶກສາ), 1990.

ສຶກສາທິການ, ກະຊວງ. ປະຫວັດສາດ ອ. ໑. ເຫລັ້ມ ໒. ວຽງຈັນ : (ໂຣງພິມສຶກສາ), 1990.

ສຶກສາທິການ, ກະຊວງ. ປະຫວັດສາດ ອ.໒. ວຽງຈັນ : ( ໂຮງພິມສຶກສາ ), 1990.

ສຶກສາທິການ, ກະຊວງ. ປະຫວັດສາດ ອ.໓. ວຽງຈັນ : ( ໂຮງພິມສຶກສາ ), (ປ.ປ.ປ.).

ສຶກສາທິການ, ກະຊວງ. ຫັດຂຽນ. ວຽງຈັນ : ( ໂຮງພິມສຶກສາ ), (ປ.ປ.ປ.).

ສຶກສາທິການ, ກະຊວງ.ຫັດແຕ່ງເລຶ້ອງປະຖມ ປິທິ່ ໔-໕. . ວຽງຈັນ : ( ໂຮງພິມສຶກສາ ), 1979.

ສຸບັນ ຫລວງລາດ. ເຄຶອເຂົາກາດ.ວຽງຈັນ : ( ໂຮງພິມແຫ່ງລັດ ),1993.

ສຸວັນທອນ ບຸບຜານຸວົງ. ກອງພັນທິສອງ ເຫລັ້ມ ໑.ວຽງຈັນ : ( ໂຮງພິມແຫ່ງລັດ ), 1977.

ສຸວັນທອນ ບຸບຜານຸວົງ. ສອງເອື້ອຍນ້ອງເຫລັ້ມ ໒. ພິມຄັ້ງທິ່ ໓.ວຽງຈັນ : ( ໂຮງພິມແຫ່ງລັດ ),1980.

ສຸວັນທອນ ບຸບຜານຸວົງ. ສອງເອື້ອຍນ້ອງເຫລັ້ມ ໓. ພິມຄັ້ງທິ່ ໓.ວຽງຈັນ : ( ໂຮງພິມແຫ່ງລັດ ),1981.

ສຸວັນທອນ ບຸບຜານຸວົງ. ສອງຟາກຝັ່ງ.ວຽງຈັນ : ( ໂຮງພິມແຫ່ງລັດ ),1987.

ສຳລິດ ບົວສະຫວັດ. ກົດຫມາຍບູຣານ : ສ້ອຍສາຍຄຳ. ວຽງຈັນ : ( ໂຮງພິມສຶກສາ ),1992.

ສຳລິດ ບົວສະຫວັດ.ຄຳພີສຸວັນນະມຸກຂາ. ວຽງຈັນ : ( ໂຮງພິມສຶກສາ ),1994.

ສຳລິດ ບົວສະຫວັດ.ຄຳພີພະທຳມະສາດຫລວງ ( ກົດຫມາຍບູຣານລາວ ). ວຽງຈັນ : ( ໂຮງພິມສຶກສາ ),1993.

ສຳລິດ ບົວສະຫວັດ.ຄຳພີລາດຊະສາດ  ( ກົດຫມາຍບູຣານລາວ ). ວຽງຈັນ : ( ໂຮງພິມສຶກສາ ),1995.

ຊ່ອຍເຫລືອເດັກອັງກິດ, ອິງການ. ການສອນແຕ້ມ.. ວຽງຈັນ : ( ໂຮງພິມວຽງຈັນ ),1995.

ດວງຈຳປາ. ກ່ອນຈະຖຶງວັນນີ້. ວຽງຈັນ : ( ໂຮງພິມແຫ່ງລັດ ), 1991.

ດວງຈຳປາ. ນາງຜົມຫອມ.ວຽງຈັນ :  ( ໂຮງພິມໃຜ່ຫນາມ ), 1994.

ດວງເດຶອນ ບຸຸນຍາວົງ. ກຳ່ພ້າກັບສ່ຽວ. ວຽງຈັນ : ສະມາຄົມສົ່ງປື້ມຣູບໃຫ້ເດັກນ້ອບລາວຍິ່ປຸ່ນ, ( ປ. ປ. ປ.).

ດວງເດຶອນ ບຸຸນຍາວົງ. ກຳພ້າຜີນ້ອຍ. ວຽງຈັນ :  ( ໂຮງພິມໃຜ່ຫນາມ ), 1994.

ດວງເດຶອນ ບຸຸນຍາວົງ. ກຳພ້າຜີນ້ອຍ ພາກ ໒. . ວຽງຈັນ : ສະມາຄົມສົ່ງປື້ມຣູບໃຫ້ເດັກນ້ອບລາວຍິ່ປຸ່ນ, ( ປ. ປ. ປ.).

ດວງເດຶອນ ບຸຸນຍາວົງ. ກຳ່ພ້າເຫງັມລຳ.  ວຽງຈັນ :   ( ໂຮງພິມໃຜ່ຫນາມ ),1993.

ດວງເດຶອນ ບຸຸນຍາວົງ. ທ້າວຮຸ່ງທ້າວເຈືອງ.  ວຽງຈັນ :  ( ໂຮງພິມໃຜ່ຫນາມ ),1991.

ດວງເດຶອນ ບຸຸນຍາວົງ. ນົກຂອງເຈ້າຍິງ. ວຽງຈັນ :  ( ໂຮງພິມໃຜ່ຫນາມ ),1993.

ດວງໄຊ ຫລວງພະສີ. ກຳແພງຊີວິດ.  ວຽງຈັນ : ( ໂຮງພິມແຫ່ງລັດ ),1995.

ດວງໄຊ ຫລວງພະສີ. ຄື້ນຣັກຟອງຊີວິດ. ວຽງຈັນ : ( ໂຮງພິມແຫ່ງລັດ ),1991.

ດວງໄຊ ຫລວງພະສີ. ເຈ້າສາວບັງບົດ.  ວຽງຈັນ : ( ໂຮງພິມຊາວຫນຸ່ມ),1995.       

ດວງໄຊ ຫລວງພະສີ. ສາດສະຫນາຢູ່ໃນໂລກ. ວຽງຈັນ : ( ໂຮງພິມແຫ່ງລັດ ),1994.

ດວງໄຊ ຫລວງພະສີ.ສາມຕໍ່ຣ້ອຍ.  ວຽງຈັນ : ( ໂຮງພິມຊາວຫນຸ່ມ),1991.

ດວງໄຊ ຫລວງພະສີ. ກຳອ້າຍນ້ອງພາກ ໑.ວຽງຈັນ : ( ໂຮງພິມແຫ່ງລັດ ),1995.

ດວງໄຊ ຫລວງພະສີ.ສິງກະໂປ ສີໂຄດຈຸນນະມາລີ.ວຽງຈັນ : ( ໂຮງພິມຊາວຫນຸ່ມ),1991.

ດວງໄຊ ຫລວງພະສີ. ສີໂຄດຕະບອງ. ວຽງຈັນ : ( ໂຮງພິມແຫ່ງລັດ ),1992.

ດວງໄຊ ຫລວງພະສີ. ຊອກຫານັກສະແດງ. ວຽງຈັນ : ( ໂຮງພິມແຫ່ງລັດ ),1994.

ດວງໄຊ ຫລວງພະສີ. ທອງວິນ ພິນວິຫານ ຊີວິດແລະການເຄຶ່ອນໄຫວວຽກງານ. ( ໂຣງພິມຫນຸ່ມລາວ ), 1990.

ດວງໄຊ ຫລວງພະສີ. ທາງສາຍຂີ່ ພາກ ໑. ວຽງຈັນ : ( ໂຮງພິມແຫ່ງລັດ ),1995.

ດວງໄຊ ຫລວງພະສີ. ທາງເລກເກ້າສາຍໃຫມ່. ວຽງຈັນ : ( ໂຮງພິມແຫ່ງລັດ ),1988.

ດວງໄຊ ຫລວງພະສີ. ນ້ຳຂອງາຂາວ.ວຽງຈັນ : ( ໂຮງພິມແຫ່ງລັດ ),1995.

ດວງໄຊ ຫລວງພະສີ. ບາງຈຽງ  ເຫລັ້ມ ໑. ວຽງຈັນ : ( ໂຮງພິມຊາວຫນຸ່ມ),1990.

ດວງໄຊ ຫລວງພະສີ. ບາງຈຽງ  ເຫລັ້ມ ໒. ວຽງຈັນ : ( ໂຮງພິມຊາວຫນຸ່ມ),1994.

ດວງໄຊ ຫລວງພະສີ. ປະຫວັດສາດລາວແຂວງຄຳມ່ວງ. ວຽງຈັນ : ( ໂຮງພິມແຫ່ງລັດ ),1992.

ດວງໄຊ ຫລວງພະສີ. ພົງສາວະດານລາວ.  ວຽງຈັນ : ( ໂຮງພິມແຫ່ງລັດ ),1995.

ດວງໄຊ ຫລວງພະສີ. ມາລະຍາດທາງສັງຄົມ. ວຽງຈັນ : ( ໂຮງພິມແຫ່ງລັດ ),1990.

ດວງໄຊ ຫລວງພະສີ. ມາລະຍາດທາງສັງຄົມ. ພິມຄັ້ງທີ່ ໒. ວຽງຈັນ : ( ໂຮງພິມແຫ່ງລັດ ),1995.

ດວງໄຊ ຫລວງພະສີ. ຣັກຊອມຊ້ອມຣັກ.  ວຽງຈັນ : ( ໂຮງພິມຊາວຫນຸ່ມ),1990.

ດາວວຽງ ບຸດມາໂຄ. ສອງຟາກ. ວຽງຈັນ : ( ໂຮງພິມແຫ່ງລັດ ),1992.

ດາວວຽງ ບຸດມາໂຄ. ຄ້ອງວິເສດ.  ວຽງຈັນ : ( ໂຮງພິມແຫ່ງລັດ ),1992.

ດາວວຽງ ບຸດມາໂຄ. ສຸດທີ່ອ່າງວ : ເຜີຍສາມລືບພະສູນ. ວຽງຈັນ : ( ໂຣງພິມວຽງຈັນ ), 1992.

ດາວວຽງ ບຸດມາໂຄ. ທີ່ລະລືກ.ວຽງຈັນ : ( ໂຮງພິມແຫ່ງລັດ ),1990.

ດາວເຫນືອ. ພາຍຸຊີວິດ .ວຽງຈັນ : ( ໂຮງພິມຂົວຫລວງ ),1979.

ດາວເຫນືອ. ພິດອະດີດ. .ວຽງຈັນ : ( ໂຮງພິມແຫ່ງລັດ ),1991.

ຕຣີຈີຣວດ. ທ້ອງຟ້າຂາດດວງຈັນ. ວຽງຈັນ : ( ໂຣງພິມມິດຕະພາບ ),1990.

ທອງຄຳ ອ່ອນມະນີສອນ. ວັດຈະນານຸກົນລາວ. ວຽງຈັນ : ( ໂຣງພິມສຶກສາ ),1992.

ທອງຄຳ ອ່ອນມະນີສອນ. ຣັກຈາກໃຈ. ວຽງຈັນ : ( ໂຮງພິມແຫ່ງລັດ ),1995.

ທອງສາ ໄຊຍະວົງຄຳດີ. ປະຫວັດສາດ ເຫລັ້ມ ໓.  ວຽງຈັນ : ( ໂຣງພິມສຶກສາ ),1989.

ທອງໃບ ໂພທິສາມ. ກະຕ່າຍກັບພະຍາສິງ.  ວຽງຈັນ : ( ໂຮງພິມແຫ່ງລັດ ),1993.

ທິດຕັນ. ສິນລະປະລາຍລາວຫລວງພະບາງ ເຫລັ້ມ ໒.   ວຽງຈັນ : ( ໂຣງພິມສຶກສາ ),( ປ.ປ.ປ.).

ນັກຂຽນຍິງ ( ນາມແຝງ ). ແປວໄຟແຫ່ງໄວຫນຸ່ມ. ວຽງຈັນ : ຫນັງສຶອພິມແມ່ຍິງລາວ, 1984.

ນັກຂຽນຫນຸ່ມ, ສະໂມສອນ. ນ້ຳຂອງຍັງບໍ່ທັນເຫຶອດແຫ້ງຢ່າຕັດຂາດສະພານຣັກ : ບົດກະວີ.  ວຽງຈັນ : ( ໂຮງພິມແຫ່ງລັດ ),1984.

ເນັ່ງ ໄຂຫວ່າງ. ສອງເອຶ້ອຍນ້ອງກັບຜີແມ່ມົດ. ບາງກອກ : ໂຄງການຣ່ວມມືອລາວ- ໄທ,1992.

ໂນຊົບ, ນິໂກລາຍ. ນາງຫມູໄປຕັກນ້ຳ. ມົດສະກູ : ຣາດູກາ,1987.

ບັວຄຳ  ຈັນສີ. ຄຳກອນພະຍາຍ່ອຍ.  ວຽງຈັນ : ( ໂຮງພິມແຫ່ງລັດ ),1984.

ບັວພັນ ທຳມະວົງ. ປະຫວັດສາດລາວບູຣານ. ວຽງຈັນ : ມະຫາວິດທະຍາໄລສ້າງຄູ, 1990.

ບຸນເສຶມ ແສງມະນີ. ກ້ອນຫິນອັດສະຈັນ. ວຽງຈັນ : ( ໂຮງພິມແຫ່ງລັດ ),1993.

ບຸນຊູ ຜັນທະວິໄລ. ນາງນ້ອຍໃນດວງເດືອນ.  ວຽງຈັນ : ( ໂຮງພິມແຫ່ງລັດ ),1995.

ບຸນທັນ ແກ້ວກາຍຍະສິດ. ຄວາມລັບຂອງແມ່.  ວຽງຈັນ : ( ໂຮງພິມແຫ່ງລັດ ),1986

ບຸນທະນອງ ຊິມໄຊຜີນ. ຂ້າງຖະຫນົນ. ວຽງຈັນ : ( ໂຮງພິມແຫ່ງລັດ ),1989.

ບຸນທະນອງ ຊິມໄຊຜີນ. ປືນແລະດອກໄມ້. ວຽງຈັນ : ຫນັງສຶອພິມຫນຸ່ມລາວ,1983.

ບໍ່ແສງຄຳ ວົງດາລາ. ຄຳກອນພຶ້ນເມຶອງລາວ. ວຽງຈັນ : ( ໂຣງພິມສຶກສາ ),1990.

ໃບລານ, ໂຄງການ. ບັນຊີໃບລານແຂວງຄຳມ່ວນ.  ວຽງຈັນ : ໂຄງການໃບລານ,1994.

ໃບລານ, ໂຄງການ. ບັນຊີໃບລານແຂວງຈຳປາສັກ. ວຽງຈັນ : ໂຄງການໃບລານ,1994.

ໃບລານ, ໂຄງການ. ບັນຊີໃບລານແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. ວຽງຈັນ : ໂຄງການໃບລານ,1994.

ໃບລານ, ໂຄງການ. ບັນຊີໃບລານແຂວງບໍລິຄຳໄສ. ວຽງຈັນ : ໂຄງການໃບລານ,1994.

ໃບລານ, ໂຄງການ. ບັນຊີໃບລານທີ່ສຳຫລວດແລ້ວ ຢຈຕຈ.. ວຽງຈັນ : ໂຄງການໃບລານ,1994.

ປະລີດາ ສະຫວັດວົງ. ສິນລະປະລາຍລາວສະຫວັນນະເຂດ.   ວຽງຈັນ : ( ໂຮງພິມແຫ່ງລັດ ),1989.

ປາງຄຳ. ສັງສິນໄຊ. ວຽງຈັນ : ຫໍສະຫມຸດແຫ່ງຊາດ,1997.

ປາງຄຳ. ສັງສິນໄຊ. ເຫລັ້ມ ໑. ວຽງຈັນ : ຫໍສະຫມຸດແຫ່ງຊາດ,1997.

ປາງຄຳ. ສັງສິນໄຊ. ເຫລັ້ມ ໒. ວຽງຈັນ : ຫໍສະຫມຸດແຫ່ງຊາດ,1997.

ປາງຄຳ. ສັງສິນໄຊ. ເຫລັ້ມ ໓. ວຽງຈັນ : ຫໍສະຫມຸດແຫ່ງຊາດ,1997.

ປາງຄຳ. ສັງສິນໄຊ .ເຫລັ້ມ ໔. ວຽງຈັນ : ຫໍສະຫມຸດແຫ່ງຊາດ,1997.

ປາງຄຳ. ສັງສິນໄຊ. ເຫລັ້ມ ໕. ວຽງຈັນ : ຫໍສະຫມຸດແຫ່ງຊາດ,1997.

ປາງຄຳ. ສັງສິນໄຊ : ວັນນະຄະດີຄຳກອນຊັ້ນຍອດຂອງລາວ. ວຽງຈັນ : ຫໍສະຫມຸດແຫ່ງຊາດ,1997.

ພິມຈຳຫນ່າຍແຫ່ງລັດ. ສຽງແຄນລາວ.  ວຽງຈັນ : ( ໂຮງພິມແຫ່ງລັດ ),1984.

ພູມີ ພິມມະສອນ. ຄູ່ມືແນະນຳວິຊາຫນັງເອັນແຜນບູຣານ. ວຽງຈັນ : ( ໂຮງພິມແຫ່ງລັດ ),1991.

ພູມີ ວົງວິຈິດ. ຄວາມຊົງຈຳຂອງຊີວິດເຣົາ. ວຽງຈັນ : ສຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ,1980.

ພູມີ ວົງວິຈິດ. ຄວາມຊົງຈຳຂອງຊີວິດເຣົາໃນຂະບວນວິວັດແຫ່ງປະວັດສາດ. ວຽງຈັນ : ( ໂຣງພິມສືກສາ ),1987.

ພູມີ ວົງວິຈິດ. ຄຸມສມບັດໃຫມ່ແລະສິນທຳປະຕິວັດ.. ວຽງຈັນ : ( ໂຣງພິມສືກສາ ),1995.

ໂພໄຊ ຈັນທະວົງສາ. ໄກ່ນ້ອຍຂິ້ດື້. ບາງກອກ : ໂຄງການຣ່ວມມືລາວໄທ,1992.

ມະຍຸລີ ເຫງົ້າສີວັດ. ເຈ້າອານຸ 1829-1968.  ວຽງຈັນ : ( ໂຮງພິມແຫ່ງລັດ ),1990.

ມະຍຸລີ ເຫງົ້າສີວັດ. ເຈ້າອານຸ 1829-1968.  ວຽງຈັນ : ( ໂຮງພິມວຽງຈັນ ),1988.

ມະຍຸລີ ເຫງົ້າສີວັດ. ຜູ້ຍິງລາວໃນອະດີດແລະປັດຈຸບັນ. ວຽງຈັນ : ( ໂຮງພິມແຫ່ງລັດ ),1995.

ມິດຕະພາບລາວ-ຫວຽດນາມ. ປະມວນຄຳກອນ.  ວຽງຈັນ : ( ໂຮງພິມແຫ່ງລັດ ),( ປ.ປ.ປ.).

ວັນນະຄະດີ, ກົມ. ກຳຟ້າເຕັນດ່ອນ.  ວຽງຈັນ : ກົມວັນນະຄະດີ, ( ປ.ປ.ປ.).

ວັນນະຄະດີ, ກົມ. ທ້າວສີທົນ.  ວຽງຈັນ : ( ໂຮງພິມແຫ່ງລັດ ),( ປ.ປ.ປ.).

ວັນນະຄະດີ, ກົມ. ພື້ນຂຸນບູລົມລາຊາທິລາດ. ວຽງຈັນ : ( ໂຣງພິມສຶກສາ ),( ປ.ປ.ປ.).

ວາລະສານວັນນະສິນ. ແຕ່ນັ້ນ.ວຽງຈັນ : ( ໂຮງພິມວຽງຈັນ ),1990.

ວາລະສານວັນນະສິນ. ແມວຄຳ. ວຽງຈັນ : ( ໂຮງພິມແຫ່ງລັດ ),1994.

ໄວຍາ ສຸວັນນະຈັກ. ນົກເຄົ້າບໍ່ມີຮັງ.  ບາງກອກ : ໂຄງການຣ່ວມມືລາວ-ໄທ,1994.

ຫຸມພັນ ລັດຕະນະວົງ. ສະຫວ່າງໃນຄວາມມືດ. . ວຽງຈັນ : ( ໂຮງພິມແຫ່ງຊາດ ),1983.

ຫຸມພັນ ລັດຕະນະວົງ. ນິທານເດົ່ນຈາກອາຊີສຳຫລັບຫລານນ້ອນ ເຫລັ້ມ ໑.  ວຽງຈັນ : ( ໂຮງພິມແຫ່ງລັດ ),1995.

ຫຸມພັນ ລັດຕະນະວົງ. ນິທານເດົ່ນຈາກອາຊີສຳຫລັບຫລານນ້ອນ ເຫລັ້ມ ໒.  ວຽງຈັນ : ( ໂຮງພິມແຫ່ງລັດ ),1995.

ຫຸມພັນ ລັດຕະນະວົງ. ບົດສຳມະນາວ່າດ້ວຍພາສາລາວ. ວຽງຈັນ : ( ໂຮງພິມແຫ່ງລັດ ),1995.

ຫຸມພັນ ລັດຕະນະວົງ. ພື້ນນົກຈອກຟ້າ. ວຽງຈັນ : ສຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ,1991.

ຫຸມພັນ ລັດຕະນະວົງ. ລອບລອມຜ້າລາວເດີມ. ວຽງຈັນ : ( ໂຮງພິມຊາວຫນຸ່ມ),1991.

ຫໍສະຫມຸດແຫ່ງຊາດ. ທ້າວດາວເຮືອງ. ວຽງຈັນ : ( ໂຮງພິມວຽງຈັນ ),1979.

ອະນາໂຕນໂຣເຊ, ແປນເຈ. ນາງຜົມຫອມ.  ວຽງຈັນ : ( ໂຮງພິມແຫ່ງລັດ ),1995.

ອະນາໂຕນໂຣເຊ, ແປນເຈ. ທ້າວນົກກະບາເຜືອກ.  ວຽງຈັນ : ( ໂຮງພິມແຫ່ງລັດ ),1995.

ອຸທິນ ບຸນຍະວົງ. ກຳ່ຟ້າຂີ້ຫູດ.  ວຽງຈັນ : ກົມວັນນະຄະດີ,1994.

ອຸທິນ ບຸນຍະວົງ. ຂູລູນາງອັ້ວ. ວຽງຈັນ :  ( ໂຮງພິມໃຜ່ຫນາມ ), 1994.

ອຸທິນ ບຸນຍະວົງ. ສິນໄຊ ເຫລັ້ມ ໑.  ວຽງຈັນ :  ( ໂຮງພິມໃຜ່ຫນາມ ),1991.

ອຸທິນ ບຸນຍະວົງ. ສິນໄຊ ເຫລັ້ມ ໒.  ວຽງຈັນ :  ( ໂຮງພິມໃຜ່ຫນາມ ),1995.

ອຸທິນ ບຸນຍະວົງ. ສິນໄຊ ເຫລັ້ມ ໓.  ວຽງຈັນ :  ( ໂຮງພິມໃຜ່ຫນາມ ),1991.

ອຸທິນ ບຸນຍະວົງ. ສິນໄຊ ເຫລັ້ມ ໔.  ວຽງຈັນ :  ( ໂຮງພິມໃຜ່ຫນາມ ),1991.

ອຸທິນ ບຸນຍະວົງ.ຕາເວັນຂື້ນທິີ່ດອນນາງ.ວຽງຈັນ : ( ໂຮງພິມແຫ່ງລັດ ),1983.

ອຸທິນ ບຸນຍະວົງ.ນອນດອມ.ວຽງຈັນ :  ( ໂຮງພິມໃຜ່ຫນາມ ),1993.

ສຸທິນ ບຸນຍະວົງ. ປາບແມງວັນ.ວຽງຈັນ :  ( ໂຮງພິມໃຜ່ຫນາມ ),1993.

ອຸທິນ ບຸນຍະວົງ.ແພງແມ່.  ວຽງຈັນ :  ( ໂຮງພິມໃຜ່ຫນາມ ),1991.

ອຸທິນ ບຸນຍະວົງ.ແຣງໃຈ.  ວຽງຈັນ : ( ໂຮງພິມວຽງຈັນ ),1988.

ອຳພອນ ຂັນທະວິໄລ. ຄັນຄາກເຈົ້າປັນຍາ.    ບາງກອກ : ໂຄງການຣ່ວມມືລາວ-ໄທ,1992.

ອຳພອນ ຂັນທະວິໄລ. ທ້າວຫົງຄຳ. ບາງກອກ : ໂຄງການຣ່ວມມືລາວ-ໄທ,1992.

ຮຸ່ງອາລຸມ ແດນວິໄລ. ໄກ່ນ້ອຍຕົກຂຸມ.  ວຽງຈັນ : ( ໂຮງພິມແຫ່ງລັດ ),1993.

ຮຸ່ງອາລຸມ ແດນວິໄລ. ກຳ່ພ້າໄກ່ແກ້ວ.  ວຽງຈັນ : ( ໂຮງພິມແຫ່ງລັດ ),1993.

ຮຸ່ງອາລຸມ ແດນວິໄລ. ພໍ່ມາກັບຫິນວິເສດ.ບາງກອກ : ໂຄງການຣ່ວມມືລາວ-ໄທ,1992.

ຮຸ່ງອາລຸມ ແດນວິໄລ. ເຮັດດີໄດ້ດີ.  ວຽງຈັນ : ( ໂຮງພິມວຽງຈັນ ),1994.

From The National Library of Laos, National Bibliography 1975-1995, Vientiane: Longphim Santiphab, 2000.