SEAsiteBar

Basa Jawi

Unit 4

 

Keluargane Pak Bambang

 

 

A. NOUN + POSSESSIVE

NOUN

+

POSSESSIVE

JAVANESE PHRASE

FRASA INDONESIA

Omah

+

Aku

čOmahku

Rumah saya

Griya

+

Dalem

čGriya dalem

Rumah saya

Ngombe

+

Kowe

čNgombemu

Minumanmu

Unjukkan

+

Panjenengan

čUnjukkan panjenengan

Minumanmu

Klambi

+

Dheweke

čKlambine… (followed by name )

Bajunya

Ageman

+

-

čAgemanipun (followed by name )

Baju …

 

 

B. NOUN + DETERMINER

NOUN

+

DETERMINER

JAVANESE PHRASE

FRASA INDONESIA

Bocah

+

Kuwi, kae

čBocah kuwi/kae

Anak itu

Lare

+

Menika

čLare menika

Anak itu

Beras

+

Iki

čBeras iki

Beras ini

Uwos

+

Menika

čUwos menika

Beras ini

 

 

C. NOUN + ADJEKTIVE

NOUN

+

ADJEKTIVE

JAVANESE PHRASE

FRASA INDONESIA

Omah

+

Abang

Omah abang

Rumah merah

Griya

+

Abrit

Griya abrit

Rumah merah

Wong tuwa

+

Lara

Wong tua lara

Orang tua sakit

Tiyang sepuh

+

Gerah

Tiyang sepuh gerah

Orang tua sakit

Asu

+

Kuru

Asu kuru

Anjing kurus

Segawon

+

Kera

Segawon kera

Anjing kurus

Dalan

+

Rusak

Dalan rusak

Jalan rusak

Margi

+

Risak

Margi risak

Jalan rusak

           

 

D. 1)  NOUN + NUMERAL

NOMINA

+

NUMERAL

JAVANESE PHRASE

FRASA INDONESIA

Kembang

+

Akeh

Kembang akeh

Banyak bunga

Sekar

+

Kathah

Sekar kathah

Banyak bunga

Sega

+

sethithik

Sega sethithik

Sedikit nasi

Sekul

+

Sekedhik

Sekul sekedhik

Sedikit nasi

Layang

+

Loro

Layang loro

Dua surat

Serat

+

Kalih

Serat kalih

Dua surat

 

 

D. 2) NUMERAL + NOUN

NUMERAL

+

NOUN

JAVANESE PHRASE

FRASA INDONESIA

Akeh

+

kembang

Akeh kembang

Banyak bunga

Kathah

+

Sekar

Kathah sekar

Banyak bunga

Sethithik

+

Sega

Sethithik sega

Sedikit nasi

Sekedhik

+

Sekul

Sekul Sekedhik *

Sedikit nasi

Loro

+

layang

layang loro *

Dua surat

Kalih

+

Serat

Serat Kalih *

Dua surat

           

 

E. 1.WACANA

Wacanen banjur golekana 'javanese phrases' ing wacana iki.

 

Keluargane Pak Bambang

 

Keluargane Pak Bambang manggon ana ing Kampung Pringgodani, Depok, Sleman. Pak Bambang dadi guru ana ing SMU 3 Ngayogyakarta lan Bu Bambang nyambut gawe ana ing kantor kecamatan. Pak Bambang duwe anak cacahe telu. Anak pembarep jenenge Laras, Anak panengah jenenge Satrio, lan anak wuragil jenenge Sekar. Putrane Pak Bambang kasebut “Pancuran kapit sendangamarga putro lanang ana tengah. “Pancuran”  lambange “anak lanang”, lan “sendang” lambange “anak wadon”. Setahun kepungkur, keluargane Pak Bambang nanggap wayang kulit kanggo ruwatan murwakala. Keluarga iku isih nguri-uri kabudayan Jawa, mulane ana upacara ruwatan kanggo putra-putrine mau supaya kabeh padha slamet. Ragat upacara ruwatan ora sethithik.

 

Umure Laras wolulas taun. Saiki Laras kelas telu ana ing SMU Stella Duce I. Pawakane Laras cilik dhuwur kaya bapake. Rambute ngandan-andan, irunge mancung, mripate blalak-blalak, lan pakulitane rada ireng. Amarga pinter kekancan, Laras duwe kanca akeh ing sekolahan, uga ing kampunge. Dheweke uga aktif melu kegiatan ing kampung, greja, lan ing sekolahan. Satrio kelas loro ana ing SMP Pangudi Luhur. Umure Satrio lagi telulas taun. Pawakane Satrio gedhe, lan lemu. Dheweke rada kesed sinau, nanging seneng olah raga. Olah raga kesenengane warna-warna, kayata bal-balan, badminton, lan volley. Umure Sekar limang taun. Saiki dheweke ana ing Taman Kanak-Kanak, kelas nol besar. Bocah iki crigis banget, nanging ora cengeng, mulane wong tuwane seneng banget. Kulitane putih, mripate rada sipit, lan rambute ikel. Bocahe lincah lan manja banget.

 

 Vocabulary

 

Cacahe  - the total number

Pembarep – the oldest

Panengah – the middle

Wuragil – the youngest

Pancuran – spout

Sendang – spring

Amargo – because

Lambange – the symbol

Kepungkur – ago

Nguri-uri – to keep

Pawakane -  his/her body

Dhuwur – tall

Kaya – like

Ngandan-andan – wavy

Irung – nose

Mbangir – sharp/pointed

Mripat – eyes

Blalak-blalak – round n big

Ireng – black

Uga – also

Lemu – fat

Kesed - lazy

Crigis – talkative

Cengeng – easy to cry

Ikel – curly

Lincah - active


 2. WANGSULANA PITAKONAN IKI (ANSWER THE QUESTIONS)

 1.       Ana ing ngendi keluargane Pak Bambang manggon?

      _________________________________________________________________________________

2.       Pak Bambang ngasto ana ing ngendi?

      ________________________________________________________________________________

3.       Apa tegese “pancuran kapit sendang”?

      _______________________________________________________________________________

4.       Kenapa Pak Bambang nganakake upacara ruwatan kanggo putra-putrine?

      _______________________________________________________________________________

5.       Critakna bab Laras.

      _______________________________________________________________________________

      _______________________________________________________________________________

6.       Satrio seneng olah raga apa wae?

      _______________________________________________________________________________

      _______________________________________________________________________________

7.       Kenapa wong tuwane seneng banget karo Sekar?

      _______________________________________________________________________________

      _______________________________________________________________________________

 

 

F. CULTURAL NOTES

Ruwatan is a sacred ceremony for the purpose of warding off mis fortune aspecially for Sukreta people . This cremony came out from javanese mythology, when Barata Kala (the devil god in hinduism) had been allowed to eat Sukreta children as his prey.(sukreta means a very beloved children). This Sukreta children includes a single child (ontang-anting), five children all boys(pandawa lima), three children: the oldest is a boy, second is agirl , and the yougest is a boy(sendang kapit pancuran) and ect. Javanese still beleave that Sukreta children could be eaten by Barata Kala, in the meaning that they could have misfortune in their life. So they must avoid this by holding the Ruwatan ceremony. The most leather puppets show is performed in this event featuring the special story of Murwakala.

 

 G. Delengen gambar ing Ngisor iki banjur isenana titik-titike nganggo tembung-tembung ing kotak. Nek wis rampung, bukaen kamusmu kanggo nggoleki basa kramane tembung-tembung kuwi.