SEAsiteBar

 

Basa Jawi

Unit 3

 

Ing Pasar

 

 

A. 1. Angka (Numbers)

 

NGOKO

KROMO

INDONESIA

Siji

Setunggal

Satu

Loro

Kalih

Dua

Telu

Tiga

Tiga

Papat

Sekawan

Empat

Limo

Gangsal

Lima

Enem

Enem

Enam

Pitu

Pitu

Tujuh

Wolu

Wolu

Delapan

Songo

Songo

Sembilan

Sepuluh

Sedasa

Sepuluh

Sewelas

Sewelas

Sebelas

Rolas

Kalih welas

Dua belas

Rong puluh

Kalih dasa

Dua puluh

Selikur

Selikur

Dua puluh satu

Rolikur

Kalih likur

Dua puluh dua

Selawe

Selangkung

Dua puluh lima

Seked

Seked

Lima puluh

Swidak

Swidak

Enam puluh

Pitung puluh

Pitung dasa

Tujuh puluh

Satus

Setunggal atus

seratus

Sewu

Setunggal ewu

seribu

Sayuta

Setunggal yuta

sejuta

Tuladha

575      = limang atus pitung puluh limo

             gangsal atus pitung dasa gangsal

 

1968   = sewu sangang atus swidak wolu

            setunggal ewu sangang atus swidak wolu

 

 

2. EXERCISE

Unekno angka-angka iki. (pronounce these numbers)

 

4        7        11      15      20      21      23      25      48      50      56      125  

62      31      10      800    950    369    672    1100    2006                    

 

 

B. 1. Preposition

NGOKO

KROMO

ENGLISH

ing, ning

wonten

In, on, at

menyang

dateng

To somewhere

saka

saking

from

 

 

Tuladha:

Baskoro lungo menyang Suroboyo.

 

Baskoro kesah dateng Surabaya.

Baskoro pergi ke Surabaya

Rahayu nyambut gawe ing rumah sakit.

 

Rahayu nyambut damel wonten griya sakit.

Rahayu bekerja di rumah sakit

Pakdhe Harjo bali saka Solo.

Pakdhe Harjo kondur saking Solo.

Paman Harjo pulang dari Solo

 

 

 

  2. Excercise

      Wangsulana pitakon-pitakon iki.(Answer these questions)

 

1. Ana ing ngendi bukumu?

    ______________________________________________________________

2. Minggu wingi kowe lunga menyang ngendi?

    ______________________________________________________________

3. Bu Surti saka ngendi?

    ______________________________________________________________

4. Dheweke nyambut gawe ana ing ngendi?

    ______________________________________________________________

5. Kowe asli ngendi?

    ______________________________________________________________

6. Wonten pundi panjenengan ngasto damel?

    ______________________________________________________________

7. Panjenengan sedaya badhe dateng pundi?

    ______________________________________________________________

8. Aslinipun kangmas piyambakipun saking pundi?

    ______________________________________________________________

 

C. 1. Wacana micro.gif (931 bytes)

 

Blanja Ing Pasar Demangan

 

 

Sari karo Arum blanja ing Pasar Demangan ing dina Minggu. Pasare cilik, nanging wong-wong sing pada tuku akeh banget. Sari karo Arum arep tuku sayur-sayuran, lawuh, lan buah-buahan.

 

Sari

: Bu, bayemipun pinten reginipun?

Ibu

: Rongatus sak unting.

Sari

: Saged kirang reginipun?  Satus, nggih?

Ibu

: Ora iso Nduk. Kulakane larang, kok.

Arum

: Satus seked, Bu. Tumbas kalih unting.

Ibu

: Ora, Nduk.

Sari

: Nggih sampun. (Sari karo Arum lunga saka bakul mau)

Ibu

: Nduk…Mreneyo… yo wis satus seked sak unting. Kowe tuku loro, to?

Sari

: Inggih, Bu. Tumbas wortel gangsal atus, kacang lanjar tigang atus, tahu sekawan,

  tempe sedasa, kaliyan  bumbu pawon setunggal atus seked.

Ibu

: Kabeh regane telung ewu pitung atus.

Sari

: Menika arta kula gangsal ewu rupiah.

Ibu

: Iki Nduk,  susuke sewu telung atus.

Sari & Arum

: Matur nuwun, Bu …

 

 

2. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki.(Answer these questions)

1. Neng endi Sari blanja?

2. Apa wae sing dituku Sari?

3. Piro regane bayem saunting?

4. Apa awake dhewe iso ngenyang rego ing pasar?

5. Piro regane kacang lanjar?

6. Sari tuku tempe piro?

7. Piro dhuwite Sari?

8. Pira sing diblanjake Sari kanggo tuku sayur-sayuran, lawuh lan bumbu?

 

 

3. Wacanen sing seru.(Read out loud)

 

Ing Pasar

 

 

Akeh wong dodolan lan blanja ing pasar. Buah-buahan lan sayur-sayuran sing isih seger uga bumbu-bumbu pawon ana ing pasar. Regane ora larang lan iso ditawar. Buah-buahan ing pasar warna-warni, kayata : kates, gedhang, pelem, nanas, apel, jeruk, manggis, rambutan, lan salak . Semana uga sayur-sayuran. Ana bayem, kobis, wortel, kacang lanjar, cambah lan sawi. Ing pasar awake dhewe uga iso tuku beras, gula, uyah lan bumbu pawon.

 

4. Wangsulana pitakon-pitakon iki. (Answer these questions)

1. Piye pasar ing Amerika?

2. Apa kowe blanja ing pasar?

3. (Nek jawaban nomer loro ora) kowe blanja ing endi?

4. Apa sing biasane tok tuku ing pasar?

 

 

 

D. CULTURAL NOTES:

  1. Once you bargain and the seller agree, you have to buy it.
  2. You have to bargain from the half price of the price then increase it little bit until both of you agree. If it's difficult to find the agreement, just leave the seller and try another seller.
  3. You can bargain all the things in the market, except rice, oil, and some ingredients.
  4. Don't forget to say "matur nuwun" to the seller after buying something.

 

 

WORDS LIST

NGOKO

KROMO MADYA

KROMO INGGIL

INDONESIAN

akeh

kathah

kathah

banyak

arep

badhe

badhe

akan

bakul

bakul

bakul

penjual

banget

sanget

sanget

sangat

beras

uwos

uwos

beras

cilik

alit

alit

kecil

dina

dinten

dinten

hari

duit

arta

arta

uang

gedhe

ageng

ageng

besar

isih

taksih

taksih

masih

kulakan

kilakan

mundhut kilakan

Membeli untuk dijual lagi

larang

awis

awis

mahal

lawuh

lawuh

dhahar lawuh

lauk

mau

wau

kala wau

tadi

mreneyo

mriki

mriki

ke sini

nanging

nanging

nangil

tetapi

rego

regi

regi

harga

seger

seger

seger

segar

susuk

wangsul

kondur

kembalian

tuku

tumbas

mundhut

membeli

uyah

sarem

sarem

garam