SEAsiteBar

 

Basa Jawi              

Unit 2              

 

Sowan Simbah        

 

 

 

A. PRONOUNS micro.gif (931 bytes)

JAVANESE PRONOUNS

PRONOUNS

Aku, kawula, dalem

Saya

Awake dhewe, kawula sadaya, dalem sadaya

Kami, kita

Kowe, sampeyan, panjenengan

Anda

Kowe kabeh, Panjenengan sedanten, Panjenengan sadaya

Anda sekalian

Dheweke/piyambakipun, dimas/diajeng,

rayi, kangmas/mbakyu, biyung/mbok/ibu, bapa/raka/rama, mbah/eyang kakung/ putri,

Dia, adik laki-laki/adik perempuan,

saudara, kakak laki-laki/perempuan, ibu

bapak, kakek/nenek

Wong-wong kabeh, tiyang-tiyang sadaya, sinten kemawon

Semua orang

 

 

 

 

B. 1. Wacana

 

 

micro.gif (931 bytes) SOWAN SIMBAH

 

 

Ing dina Minggu, Sari karo kancane, yaiku Endro, sowan embahe ing dukuh Kadilangu, Sukoharjo, Solo. Sari sekolah ing Ngayogyakarta, semana uga Endro.  Sari lan Endro sekolah ana ing Universitas Gajah Mada.

 

 

Sari

 

: Kulo nuwun ….Kulo nuwun mbah….

Mbah Kakung

: Mangga…we..lah… putu wedok to iki… kene mlebu dhisik.

  Piye kabarmu, Nduk?

Sari

: (Sari nyalami Embahe) Kula sae, Mbah…

 Mbah kakung, menika kanca sekolah kula Endro.

Endro

: Sugeng Mbah. Dalem Endro (karo nyalami Mbah)

Mbah Kakung

: Nak Endro asline saka ngendi?

Endro

: Dalem saking Gondang, Klaten, celak kaliyan pabrik gendis Gondang Baru, Mbah…

Mbah Kakung

: Jaman biyen, Mbah iki nate nyambut gawe ana ing pabrik gula Colomadu lho Nak Endro. Mbah kerja ana ing kana suwene limolas (15) tahun. Sawise ketemu Mbah Putri, mbah dadi tukang kayu, lan Mbah Putri dodolan sandangan ana ing Pasar Klewer Solo…

Sari

: Mbah Putri wonten pundi Mbah…. Kok sepen…

Mbah Kakung

: Mbah Putrimu lagi rewang ana ing daleme Pak Lurah. Pak Lurah lagi duwe gawe.

Sari

: Menawi mekaten, dalem dateng wingking rumiyin Mbah, damel unjukan

 

  kagem Mbah kaliyan Endro.

Endro

: Ora usah repot-repot, Ri.

Sari

: Ora kok. Kancanana Embah, aku menyang mburi dhisik.

 

 

2. Answer the questions below. (Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki.)

1.      Kapan Sari sowan simbahe?

2.      Apa Sari menyang omahe mbahe dhewe?

3.      Ana ing ngendi omahe mbahe Sari?

4.      Apa saiki mbah Kakunge Sari nyambut gawe ing pabrik gula?

5.      Saka ngendi asline Endro?

6.      Pirang suwe Mbah kakunge Sari nyambut gawe ning pabrik gula Colomadu?

7.      Ana ning ngendi mbah putrine Sari pas Sari teko mrono?

8.      Ngopo Sari menyang mburi?

 

 

 

C. 1. Identifier

Iki, menika

: ini

Iku/kae, menika

: itu

* to distinguish menika (ini) and menika (itu), Javanese people using gesture

 

Tuladha:

NGOKO

KROMO

INDONESIA

Iki simbahku

Menika eyang  kula

Ini kakek/nenek saya

Iku simbahmu

Menika eyang panjenengan

Itu kakek/nenek Anda

 

 

 

   2. Exercise

       Answer the questions using iki, iku, kae or menika.

       (WANGSULANA PITAKONAN-PITAKONAN IKI NGANGGO  "IKI, IKU, KAE, UTAWA MENIKA ")

 

Sing ngendi omahmu?

Kae omahku, sing ijo enom.

Yang  mana rumahmu?

Itu rumahku, yang hijau muda.

Sing ngendi anakmu?

 

Yang  mana anakmu?

 

 

Sing ngendi unjukane ibu?

 

Yang mana minuman ibu?

 

Ingkang pundi pit panjenengan ?

 

Yang mana sepedamu?

 

Ingkang pundi kelasipun?

 

Yang mana kelasnya?

 

Ingkang pundi agemanipun simbah?

 

Yang mana baju embah?

 

 

* Kalau Anda ingin bertanya warna  bisa memakai ekspresi di bawah ini

Ngoko

Kromo

Apa warnane…….?

Apa warnane pitmu?

Menopo werninipun……..?

Menopo werninipun pit panjenengan?

 

 

 

D. Cultural Notes :

  1. If you come to Javanese people's house you have to put your shoes off to respect the host and keep the floor clean. But if the floor of the house is made of soil, you do not need to do so.
  2. We shake hand with the host and say "sugeng" which means blessing for you and them
  3. If the host serves meal and drink, we should wait until they invite us to eat/drink
  4. If we want to go home we have to shake hand again and say “pareng, matur nuwun”
  5. Parents or old people will address little children/ young people with "Nduk" for girl and "Le" for boy without mentioning name

 

 

 

WORDS LIST

NGOKO

KROMO MADYA

KROMO INGGIL

INDONESIAN

abang

abrit

abrit

merah

dhewe

piyambak

piyambak

sendiri(an)

dhisik

rumiyin

rumiyin

dulu

dodolan

sadeyan

sadeyan

menjual

enom

enem

enem

muda

gawe

damel

damel

membuat

gula

gendis

gendis

gula

ijo

ijem

ijem

hijau

ireng

cemeng

cemeng

hitam

kanca

kanca

mitra

teman

kanggo

kangge

kagem

untuk, kepada

ketemu

kepanggih

kepanggih

bertemu

Lan /karo

kaliyan

kaliyan

dan/dengan

lanang

jaler

kakung

laki-laki

mburi

wingking

wingking

belakang

ngombe

ngombe

unjuk(an)

minum(an)

putih

pethak

pethak

putih

putu

wayah

wayah

cucu

ngopo

kenging menopo

kenging menopo

mengapa

rewang

ngrencangi

ngrencangi

membantu

saiki

sakmenika

sakmenika

sekarang

sandhangan

rasukan

ageman

pakaian

sawise

sesampunipun

sesampunipun

sesudah

semana

semanten

semanten

begitu

sepi

sepen

sepen

sepi

sing

ingkang

ingkang

yang

uga

ugi

ugi

juga

wedok

estri

putri

perempuan