SEAsiteBar

 

Basa Jawi

Unit 1

Sapa  jenengmu?

 

 

 

A. 1. Greeting

micro.gif (931 bytes)   NGOKO

micro.gif (931 bytes)   KROMO

He

Sugeng enjing/siyang/sonten/ndalu

Piye Kabare?

Kados pundi wartosipun?

Apik-apik wae /Rada ora kepenak awakku

Sae kemawon/ Radi mboten sekeco

 

 

   2. Parting

micro.gif (931 bytes)  NGOKO

micro.gif (931 bytes)   KROMO

Wis, tak dhisik yo

Mangga, kula rumiyin

 

mangga

Tak mulih dhisik yo

Kula wangsul rumiyin, monggo

Yo, ati-ati

ndherekaken

 

NOTES: Mangga is used when you want to leave or invite someone to do something.

 

 

   3. Exercise

      Give the correct response to these expression below.

  1. Sugeng sonten

  2. Piye kabare?

  3. Mangga

  4. kados pundi wartosipun?

  5. tak dhisik yo

 

B. 1.  Common Conversation (NGOKO)  micro.gif (931 bytes)

b. Sapa jenengmu?

(Sapa kowe?)

Jenengku Suci.

(Aku Suci)/ Suci

c. Ana ing ngendi omahmu?

(Ngendi omahmu?)

Omahku ana ing Pringwulung no. 43.

d. Saka ngendi asalmu?

Aku saka Lampung.

e. Ana ing ngendi kowe nyambut gawe?

Aku nyambut gawe ana ing IAIN.

f. Apa gaweanmu?

Aku dadi pegawai administrasi.

g. Kapan kowe teka ana ing Ngayogyakarta?

Aku teka ana ing Ngayogyakarta limang ( 5 ) taun/sasi/minggu/dina kepungkur.

h. Piro suwene kowe arep manggon ana ing Ngayogyakarta?

Kurang luwih wolung ( 8 ) taun.

 

Question words for ngoko: sapa (who), ing ngendi (at where), saka (from where),

kapan (when), apa (what), piro (how many), piye (how)

 

  

  2. Common Conversation (KROMO)  micro.gif (931 bytes)

b. Sinten nami panjenengan?

(Sinten panjenengan?)

Nami kula Suci.

(Kula Suci)

c. Wonten pundi dalem panjenengan?

(Pundi dalem panjenengan?)

Griya kula wonten Pringwulung no. 43.

d. Saking pundi asli panjenengan?

Kula saking Lampung.

e. Wonten pundi panjenengan ngasto damel?

Kula nyambut damel wonten IAIN.

f. Menapa pedamelan panjenengan?

Kula dados pegawai administrasi.

g. Kala menapa panjenengan pundi ing Ngayogyakarta?

Kula pundi ing Ngayogyakarta gangsal  ( 5 ) taun kepengker.

h. Pinten taun penjenengan badhe lenggah wonten ing Ngayogyakarta?

Kirang langkung wolung ( 8 ) taun.

 

Question words for kromo: sinten (who), wonten pundi (at where), saking pundi (from where), menapa (what),

kala menapa (when), pinten (how many), kados pundi (how)

 

 

C. 1. SPECIAL CONVERSATION (NGOKO)   micro.gif (931 bytes)

a. Apa agamamu?

Agamaku Islam.

b. Apa kowe wis omah-omah?

Durung. Aku durung omah-omah.

Wis. Aku wis omah-omah.

c. Piro anakmu?

Aku durung duwe anak.

Anakku siji ( 1 )

d. Apa kowe seneng kutha Ngayogyakarta?

Ya, aku seneng banget.

Ora, aku ora seneng.

e. Apa kowe wis nate lunga menyang Prambanan lan Borobudur?

Wis, ping pindho ( 2 ).

Durung nate.

 

 

    2. SPECIAL CONVERSATION (KROMO)   micro.gif (931 bytes)

a. Menapa agami panjenengan?

Agami kula Islam.

b. Menapa panjengan sampun krama?

Dereng.

Sampun.

c. Pinten putra panjenengan?

(Pinten putranipun?)

Kula dereng gadhah yoga.

Yoga kula setunggal ( 1 ).

d. Menapa panjenengan remen kitha Ngayogyakarta?

Inggih, kula remen sanget.

Mboten, kula mboten remen.

e. Menapa panjenengan sampun nate tindak undit Prambanan kaliyan Borobudur?

Sampun, kaping kalih. ( 2 )

Dereng nate.

 

 

D. EXERCISES

1. Make questions based on the given answers.

 

 A: ___________________________________________________________________?

 B: Ya, aku seneng ana ing kene.

 

A: ___________________________________________________________________?

B: Ora, aku ora seneng masakan Jawa.

 

A: ___________________________________________________________________?

B: Aku saka Malang.

 

A: ___________________________________________________________________?

B: Dheweke nyambut gawe ana ing kantor kelurahan.

 

A: ___________________________________________________________________?

B: Dheweke dadi guru Matematika.

  

A: ___________________________________________________________________?

B: Aku teka ana ing kene telung ( 3 ) sasi kepungkur.

 

A: ___________________________________________________________________?

B: Omahe ana ing Kampung Baru, Desa Sisir.

 

A: ___________________________________________________________________?

B: Marni arep manggon ana ing kene kurang luwih patang  ( 4 ) taun.

 

A: ___________________________________________________________________?

B: Kanca-kancane ing kampus yaiku Parto, Bejo, lan Sanusi.

 

A: ___________________________________________________________________?

B: Kabeh wong arep lunga menyang alun-alun mengko sore.

 

A: ___________________________________________________________________?

B: Keluargaku ana ing Semarang.

 

A: ___________________________________________________________________?

B: Bapak lan ibuku saka Surakarta.

 

 

2. Answer the question below with kromo

1.       Asma panjenengan sinten?

      _________________________________________________________________________

2.       Menapa panjenengan sinau wonten mriki?

      _________________________________________________________________________

3.       Wonten pundi panjenengan lenggah?

      _________________________________________________________________________

4.       Menapa Bapak Ibu panjenengan saking Solo?

      _________________________________________________________________________

5.       Kados pundi wartosipun?

      _________________________________________________________________________

6.       Panjenengan badhe tindak pundi?

      _________________________________________________________________________

7.       Kala menapa simbah badhe kondur?

      _________________________________________________________________________

8.       Menapa panjenengan piyambakan kemawon?

      _________________________________________________________________________

9.       Pinten putranipun?

      _________________________________________________________________________

10.  Menapa panjenengan remen sinau Basa Jawi?

      _________________________________________________________________________

 

 

E. Read this model

 

Ana      : Sugeng enjang…

Baskoro: Sugeng enjang… (neruske laku)

Sri        : he, sapa kuwi?

Ana      : Kuwi guru basa Jawa. Jenenge Pak Baskoro

Sri        : o… apa Pak Baskoro wis omah-omah?

Ana      : Durung.

Sri        : Omahe ana ing ngendi?

Ana      : Omahe cedhak universitas.

              Wis ah, kok kowe takon terus… apa kowe seneng karo Pak Baskoro?

Sri        : Hus! Ngawur kowe. Lunga wae yo. Apa kowe wis nate lunga menyang Prambanan?

Ana      : Durung nate.

Sri        : Ayo…. Prambanan iku apik banget. Kowe mesti seneng lunga mrana.

 

 

F. Cultural Notes

In Javanese you will find three different levels of formality or politeness. And each level has its own words or language. Those three levels are Ngoko, Krama Madya and Krama Inggil. It often happens that Krama Madya and Krama Inggil have the same words. The way to know how to use those different levels of formality (politeness) is by knowing the social status and the age of the people we talk to or the people we talk about also the event or situation when we are talking. If you do not know about the people age or social status, It is safe to use Krama Inggil.

 

WORDS LIST

NGOKO

KROMO MADYA

KROMO INGGIL

INDONESIAN

agama

agami

agami

agama

aku

kula

dalem

saya

ana

wonten

wonten

ada

apik

sae

sae

baik

arep

badhe

badhe

akan

awan

siyang

siyang

siang(11am-3pm)

bengi

ndalu

ndalu

malam

cedhak

celak

celak

dekat

dadi

dados

dados

menjadi

duwe

gadah

kagungan

punya

esuk

enjang

enjing

pagi

jeneng

nami

asma

nama

kabar

warto

warto

kabar

kowe

sampeyan

panjenengan

anda

lunga

kesah

tindak

pergi

manggon

manggen

lenggah

tinggal

mengko

mangke

mangke

nanti

mulih

wangsul

kondur

pulang

nyambut gawe

nyambut damel

ngasto

bekerja

omah

griya

dalem

rumah

ora

mboten

mboten

tidak

pegawean

pedamelan

ngasto damel

pekerjaan

saka

saking

saking

dari

seneng

remen

remen

senang

sore

sonten

sonten

sore ( 3pm-6pm )

takon

tanglet

nyuwun pirsa

bertanya

teka

dateng

rawuh

datang

wis

sampun

sampun

sudah

yo

enggih

inggih

ya