bawal_hitam.jpg (7588 bytes)

Dark Pomfret

Bawal Hitam