kuda.jpg (4909 bytes)

0074_kuda.JPG (28876 bytes)
horse

speaker.gif (931 bytes)Kuda