နေ နေ သာ သာ   let alone; not to speak of

                        နားလည်ဖို့ နေနေသာသာ ဖတ်တောင် မဖတ်တတ်ဘူး။