တစ်ချောင် သုံးယောက်ကျ    three people from each corner