အသက်ရှူမှား    miss a heartbeat due to fear, wonder, etc