ဆွေပြမျိုးပြ    act of introducing one's spouse to kinfolk