မင်းမျိုးမင်းနွယ်            person of royal lineage