အမည်းရောင်ဇာဝမ်းဆက်        one set of dark lace dress