သဏ္ဌာန်လုပ် သရုပ်တူ            portrayals are true to life!