ကောက်ညှင်းကျည်တောက်    sticky rice cooked in a green bamboo tube