ပြိုးပြိုးပြက်ပြက်    (shine) with a glittering light