ချက်ဆို နားခွက်က မီးတောက်        know things at once