လေတစ်လုံးမိုးတစ်လုံး    (talk) with a high and mighty manner, grandiloquently