အရိုင်းအစိုင်း        uncouth and unrefined people